Należy podkreślić, że ta decyzja o warunkach zabudowy nadal będzie zgodna z wnioskowanym budynkiem, którego funkcja nadal będzie mieszkalno-handlowa.

Odpowiedź:
Inwestor powinien uzyskać nową decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne.

Uzasadnienie:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem nadającym pewne uprawnienia. Wydawana jest na wniosek inwestora, na konkretną inwestycję spełniającą parametry analizowanego sąsiedztwa. Decyzja o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-handlowego daje inwestorowi prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na taką konkretnie inwestycję. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli inwestor na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy uzyska już pozwolenie na budowę i zrealizuje całą inwestycję, to uprawnienia wynikające z posiadanej decyzji o warunkach zabudowy ulegają niejako „skonsumowaniu” czy też innymi słowy, okoliczność uzyskania pozwolenia na budowę (i zakończenia budowy) powoduje, że decyzja o warunkach zabudowy staje się faktycznie już wykonana. Inwestor chcąc realizować nowe zamierzenie dotyczące istniejącego budynku powinien zatem w pierwszej kolejności każdorazowo wystąpić o nową decyzję ustalającą warunki zabudowy czy to np. na rozbudowę tego budynku czy też na zmianę sposobu użytkowania.

Marianna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 23.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów