Pytanie
Czy po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub płynących mogą być używane do prac ziemnych poza obrębem wód powierzchniowych i/lub w innym celu niż wskazany w art. 2 pkt 7 u.o.?