Pytanie
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Po 182 dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne (1 rok). Po 3 miesiącach pobierania tego świadczenia zakład pracy rozwiązał z nim umowę o pracę na mocy art. 53 k.p. Okazało się, że pracownik przed zakończeniem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego złożył do ZUS dokumenty o przyznanie renty. Pracownik był na komisjach lekarskich i dostarczył do zakładu pracy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, który ustalił, iż pracownik jest częściowo niezdolny do pracy jeszcze przez rok. Na tej podstawie pracownik złożył pismo do zakładu pracy o wypłatę odprawy z tytułu przejścia na rentę.
Czy dostarczony przez pracownika dokument (Orzeczenie lekarza Orzecznika ZUS) jest wystarczającym dokumentem do wypłaty odprawy, czy należy czekać aż będzie Decyzja Organu Rentowego (ZUS) przyznająca temu pracownikowi świadczenie rentowe?