Do urzędu wpłynął wniosek o wydanie zgody na usunięcie trzech całkowicie uschniętych drzew. Nieruchomość, na której rosną przedmiotowe drzewa stanowi własność 5 - letniego dziecka. Z wnioskiem wystąpiła matka dziecka.
Jak w tej sytuacji potraktować zapis o zgodzie właściciela nieruchomości? Na kogo w takim wypadku należy wydać decyzję: na dziecko, czy na matkę - opiekuna dziecka?

Decyzja zawsze powinna być kierowana do właściciela – wnioskodawcy, także wtedy, gdy wnioskodawca jest niepełnoletni. Dziecko jest stroną w postępowaniu, reprezentowaną przez opiekuna.
Osoba niepełnoletnia ma wyznaczonego opiekuna ustawowego (rodzica, który m.in. zarządza jego majątkiem) lub prawnego ustanowionego w sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska. W opisanej sytuacji wniosek w imieniu dziecka złożyła matka – opiekun ustawowy. Wprawdzie przyjmuje się, że usunięcie drzewa z nieruchomości jest czynnością prawną przekraczającą zwykły zarząd, co skutkuje obowiązkiem uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na jej dokonanie, to w przypadku wniosku o usunięcie drzew, które obumarły byłoby to zbytnim rygoryzmem. Stąd, nie wydaje się zasadnym, aby organ żądał uprzedniego uzyskania zgody sądu. Jeśli z oględzin wynika, że drzewo jest uschnięte, to decyzję należy wydać na dziecko, reprezentowane przez opiekuna ustawowego, zobowiązując tego opiekuna do wykonania decyzji, przy czym organ zdecyduje, czy w opisanej sytuacji zasadnym jest wydanie decyzji uwarunkowanej dokonaniem nasadzeń zastępczych.

Alicja Brzezińska