Odpowiedź:
Niezgodność z przywołanym przepisem nie stanowi podstawy do wniesienia sprzeciwu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (1); narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2); może spowodować niedopuszczalne: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (3).

Niezgodność z przepisami stanowi zatem podstawę do wniesienia sprzeciwu, jednak przywołany w pytaniu przepis reguluje kwestię wydawania zezwolenia na prowadzenie apteki (już gotowej – przynajmniej tak wynika z elementów i załączników wniosku o zezwolenie na prowadzenie apteki), które to zezwolenie znajduje się w kompetencji innych organów niż organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli administracji architektoniczno-budowlanej wniósłby sprzeciw z powodu naruszenia wskazanego w pytaniu przepisu, to rozstrzygnąłby jednocześnie o zezwoleniu na prowadzenie apteki, do czego nie ma kompetencji. Zatem organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu na tej podstawie.

Należy jedynie zauważyć, że przed rozpoczęciem działalności inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki, co może okazać się niemożliwe.