Pytanie
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 pr. bud. pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim "uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów". Zgodnie zaś z art. 35 ust. 1 pkt 3 pr. bud., przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza m.in. "posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń". "W razie spełnienia wymagań" określonych w tym przepisie właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 pr. bud.). Ustawa nie stanowi expressis verbis, że decyzje (pozwolenia, uzgodnienia) załączane przez inwestora do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę mają być ostateczne. Nie jest to potrzebne, gdyż kwestie te regulowane są w k.p.a. W przypadku decyzji załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę (takich jak ww. decyzja) - ponieważ sama w sobie nie uprawnia ona jeszcze inwestora do podjęcia jakichkolwiek działań faktycznych na nieruchomości - ich ostateczność polega właśnie na możliwości uznania ich w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Tak więc to organ administracji architektoniczno-budowlanej, a nie inwestor powinien ustalić, czy decyzje załączone przez inwestora są ostateczne.
Czy organ dokonał nadinterpretacji przepisów?
Czy organ administracji architektoniczno – budowanej może żądać załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę ostatecznej decyzji np. zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze?
Czy ta decyzja powinna być ostateczna i posiadać potwierdzenie jej ostateczności?