Pytanie
Czy w przypadku przekazania przez jednostkę budżetową dochodów na konto budżetu gminy, gmina powinna potraktować je jako niepodlegające opodatkowaniu, gdyż nie wchodzą w zakres opodatkowania wynikający z art. 5 u.p.t.u.?
Pomiędzy gminą a jednostką budżetową nie ma miejsca dostawa towarów ani świadczenie usług.
Czy w przypadku, gdy gmina obciąża jednostkę organizacyjną opłatą za gaz, za telefon, za zużycie energii, występuje czynność objęta zakresem podatku VAT i czy w takiej sytuacji gmina powinna wystawić fakturę VAT, jeżeli jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym?
Czy też ww. czynności korzystają ze zwolnienia wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 13 r.u.p.t.u.?
Jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Rady Gminy jest Gminny Zespół Obsługi Szkół, który obsługuje jednostki oświatowe takie jak: przedszkola, szkoły i gimnazja, funkcjonujące na terenie gminy. Każda z jednostek organizacyjnych posiada odrębny numer NIP. Ww. jednostki ze względu na nieosiągnięcie obrotu, nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. Obsługą finansową, administracyjną oraz organizacyjną ww. placówek oświatowych zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Szkół. Wydatki GZOS objęte są w całości budżetem gminy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W skład tych dochodów wchodzi: odpłatność za przedszkola i koszty żywienia dzieci, odpłatność za wynajem stołówek szkolnych i opłaty za media uiszczane przez ajentów stołówek, opłaty za dowożenie uczniów, odsetki za nieterminowe wpłaty należności.