Pytanie
Spółka nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta. W zarządzeniu określono wysokość opłat z tytułu użytkowania - pierwsza opłata w wysokości 25% wartości gruntu oraz opłaty roczne 3% wartości gruntu. Na gruncie tym znajduje się budynek, którego prawo własności jest również przenoszone na rzecz spółki. Dostawa budynku podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.
Czy w tej sytuacji oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste powinno korzystać ze zwolnienia z VAT na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od podatku i usług?