Pytanie
W spółce akcyjnej wprowadzony został program motywacyjny dla pracowników na lata 2013-2014, przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w styczniu 2013 r. wraz z uchwałą warunkowego podwyższenia kapitału podstawowego, celem umożliwienia objęcia akcji pracownikom, posiadającym warranty subskrypcyjne na te akcje. Program określa warunki przyznania warrantów i objęcia akcji przez pracowników, podzielonej na dwie transze. Wpis warunkowego podwyższenia kapitału w KRS nastąpił w kwietniu 2013 r. i dotyczył uruchomienia pierwszej transzy programu na 12 miesięcy. Umowy przystąpienia do programu, przyjęcie warrantów przez pracowników zostały podpisane, pieniądze za akcje zostały wpłacone 4 października 2013 r. Akcje do obecnej chwili jeszcze nie zostały wydane, a księgowo zostało to ujęte w 2013 r. na zwiększenie kapitału rezerwowego (wartość nominalna podwyższenia kapitału jest niewielka i mało istotna). Pracownik, który obejmie akcje, jest obowiązany świadczyć pracę przez 12 miesięcy od objęcia każdej z transz i nie może zbyć akcji w terminie dla pierwszej transzy do 4 października 2014 r. i drugiej 4 października 2015 r. Spółka stosuje w polityce ustawę o rachunkowości i KSR. Biegli podczas badania sprawozdania finansowego za 2013 r. wymagają zastosowania MSR, z uwagi na brak regulacji w ustawie o rachunkowości tej kwestii, czego skutkiem miałaby być wycena przez rzeczoznawcę wartości akcji oraz odniesienie różnicy pomiędzy wyceną akcji a ich wartością nominalną (ceną zakupu przez pracowników) na wynik finansowy (koszty wynagrodzeń) w korespondencji z kapitałem zapasowym, rozłożone równomiernie na okres 12 miesięcy. Jednakże kwota różnicy jaka obciąży wynik ma wartość istotną (wycena wyższa od wartości nominalnej).
Czy obowiązuje nas MSSF 2 i związana z nim wycena wartości godziwej akcji oraz czy ma znaczenie, że akcje nie zostały wydane?