Odpowiedź:
Opisaną w pytaniu kotłownię zakładową należałoby uwzględnić w pozwoleniu zintegrowanym jako część instalacji IPPC, jeżeli jej eksploatacja byłaby prowadzona wyłącznie na potrzeby instalacji IPPC, czyli praktycznie byłaby ona częścią instalacji IPPC, która decyduje o wymagalności pozwolenia zintegrowanego.
Instalacja zdefiniowana jest w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. W danym przypadku musiałyby być spełnione przesłanki wskazane w art. 3 pkt 6 lit. b p.o.ś. – musiałoby istnieć powiązanie technologiczne.
Wykorzystywane w przepisach ochrony środowiska pojęcie "powiązanie technologiczne" pomimo bardzo istotnego znaczenia, nie tylko przy kwalifikowaniu urządzeń do instalacji, ale np. także w procedurach uzyskiwania decyzji środowiskowej, nie doczekało się w tych przepisach odpowiednio czytelnej definicji w przepisach krajowych i UE.

W danym przypadku pewne doprecyzowanie wskazuje art. 3 pkt 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – dalej dyrektywa IED. Instalacja oznacza stacjonarną jednostkę techniczną, w której prowadzony jest co najmniej jeden rodzaj działalności wymieniony w I lub VII załączniku dyrektywy IED, oraz wszystkie inne bezpośrednio związane czynności prowadzone na tym samym miejscu, które mają techniczny związek z działalnością wymienioną we wskazanych załącznikach do dyrektywy IED, które mogłyby mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie.

Analizując ww. zapisy najbardziej trafne jest stanowisko, że "powiązanie technologiczne" należy rozumieć jako "konieczne powiązanie funkcjonalne" – proces technologiczny nie może być zakończony (nie można uzyskać zakładanego produktu) bez udziału konkretnych urządzeń i /lub instalacji, instalacja IPPC jako całość nie mogłaby funkcjonować bez kotłowni, a kotłownia nie funkcjonowałaby, jeżeli nie byłoby pozostałych urządzeń instalacji.
Jeżeli kotłownia będzie wykorzystywana nie tylko dla potrzeb instalacji IPPC, to będzie to typowa instalacja energetyczna. Ze względu na nominalną moc cieplną

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami