Jakie kryteria istotnych odstępstw od projektu budowlanego należy przyjąć dla budowy instalacji zewnętrznych i budowy dróg?
Czy niewielkie korekty przebiegu trasy rurociągów, wynikające najczęściej z kolizji z niezinwentaryzowanymi obiektami (na terenach poniemieckich jest to często spotykane) podlega zmianom decyzji pozwolenia na budowę, czy też wystarczy naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej?

Ani przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud., ani przepisy inny ustaw i rozporządzeń "okołobudowlanych" nie określają szczegółowych kryteriów dotyczących oceny odstępstwa jako istotne albo nieistotne w przypadku budowy instalacji np. rurociągów, czy dróg. Co do wszystkich obiektów i robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę kryteria dotyczące istotnego odstąpienia zostały bardzo ogólnikowo określone w art. 36a ustawy pr. bud. Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny, ocena czy doszło do istotnego odstąpienia w rozumieniu art. 36a pr. bud. następować powinna z uwzględnieniem indywidualnego charakteru każdej z ocenianych inwestycji, co w efekcie powoduje dużą uznaniowość i rozbieżność w ocenach organów podejmujących decyzje w tym zakresie.
Zasadniczo - zgodnie z treścią art. 36a ust. 5 pr. bud. - przyjmuje się, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy m.in. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy więc przyjąć, że drobne korekty położenia dróg, czy rurociągów, które w żadnej sposób nie wpływają na zakres objętego projektem terenu i nie dotyczą przekroczenia warunków zakreślonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy, mogą być potraktowane jako nieistotne. Oczywiście uwzględniając powyższe ważne będzie również by nieznaczna korekta położenia instalacji nie wiązała się ze zmianą jej charakterystycznych parametrów takich jak długość, szerokość, wysokość (art. 36a ust. 5 pkt 1 pr. bud.), bowiem wtedy odstępstwo również powinno być uznane jako istotne.

Jakub Mazurkiewicz