Pytanie
Przedsiębiorstwo posiadało wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie. Gmina przystąpiła do związku międzygminnego, który przeniósł wpis do własnego rejestru z gmin wchodzących w skład związku, nadając nowy numer rejestrowy dla przedsiębiorcy. Gmina po pewnym okresie wystąpiła ze związku.
Czy pierwotny wpis do rejestru w gminie jest nadal aktualny, czy należy wystąpić powtórnie o wpis do rejestru, aby prowadzić działalność na terenie gminy?