Czy należy pobrać opłatę za zmianę decyzji o warunkach zabudowy w tej samej wysokości co za wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
Zmiana nie dotyczy budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
Przepisy nie określają odrębnie stawek dla zmian decyzji (które nie są pozwoleniami, zezwoleniami, etc.). W części I Tabeli określono, że stawka opłaty skarbowej dla "decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" wynosi 107 zł. Nie określono odrębnie stawki opłaty dla zmiany decyzji. Biorąc wszakże pod uwagę, że zmiana decyzji jest w istocie wydaniem nowej decyzji w tej sprawie, wskazane byłoby pobranie - w związku ze zmianą decyzji - opłaty skarbowej wynoszącej 107 zł.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - dalej u.o.s., opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) - dalej u.p.z.p., decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
Przepisy u.p.z.p. wskazują kiedy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wygasa. Nie odnoszą się one natomiast do zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

Należy w tym zakresie posiłkować się przepisami ogólnymi. Przepis art. 154 § 1 k.p.a., stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Z kolei przepis art. 155 k.p.a. stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
We wszystkich tych przypadkach właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Zmiana decyzji przybiera zatem także formę decyzji (jest wydaniem decyzji w tej sprawie).
Przepisy u.o.s. nie określają odrębnie stawek dla zmian decyzji (które nie są pozwoleniami, zezwoleniami, etc.). W części I Tabeli (załącznik do u.o.s.) określono, że stawka opłaty skarbowej dla "decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" wynosi 107 zł. Nie określono odrębnie stawki opłaty dla zmiany decyzji.
Biorąc wszakże pod uwagę, że zmiana decyzji jest w istocie wydaniem nowej decyzji w tej sprawie, wskazane byłoby pobranie - w związku ze zmianą decyzji - opłaty skarbowej wynoszącej 107 zł. Mamy bowiem do czynienia z wydaniem kolejnej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uwagi

Zakładam, że zmiana, o której mowa w pytaniu, istotnie była "zmianą decyzji" w rozumieniu k.p.a. Należy bowiem zauważyć, że przepisy u.p.z.p. przewidują jeszcze możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na inne podmioty. W tym przypadku - zgodnie z art. 63 ust. 5 u.p.z.p. - organ, który wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
W tym przypadku (wydania decyzji o przeniesieniu "warunków zabudowy" na inną osobę) opłata skarbowa wynosi - zgodnie pozycją 9 części I Tabeli - 56 zł.

Adam Bartosiewicz