Pytanie
W związku ze złożeniem wniosku o likwidację, spółka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie finansowe. Konieczne jest dokonanie wyceny aktywów i pasywów spółki.
W jaki sposób dokonać wyceny następujących składników?
1. Spółka posiada środki trwałe dofinansowane dotacją z PARP. Umowa o dotację została zawarta w 2008 r. z obowiązkiem realizacji projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, do roku 2013. Obecnie w związku z likwidacją nie ma zatrudnionych pracowników, maszyny nabyte z dotacji nie są używane. Środki trwałe znajdują się w aktywach bilansu, natomiast w pasywach znajdują się przychody przyszłych okresów rozliczane w czasie. W umowie o dotację widnieje zapis mówiący o tym, że może być ona rozwiązana bez okresu wypowiedzenia "jeżeli Beneficjent:... zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne". Konsekwencją rozwiązania umowy jest zwrot otrzymanych środków na wezwanie Instytucji Wdrażającej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja może odstąpić od żądania zwrotu wypłaconych środków lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązania się Beneficjenta z umowy oraz wpływ rozwiązania umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów projektu.
Czy przychody przyszłych okresów powinny być w dalszym ciągu rozliczane w czasie?
Czy na zwrot dotacji i oszacowane odsetki na dzień sprawozdania należy utworzyć rezerwę?
2. W aktywach bilansu znajdują się rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące kosztów poniesionych między innymi na prenumeratę czasopism, certyfikację firmy, ubezpieczenie.
Czy koszty te powinny być w dalszym ciągu rozliczne w czasie, czy powinny być na dzień sprawozdania aktywowane jednorazowo w pełnej wysokości?