Pytanie:
Czy na obszarze Natura 2000 można lokalizować zbiornik bezodpływowy?

Odpowiedź:
W mojej ocenie, na obszarze Natura 2000 może być zlokalizowany zbiornik bezodpływowy, chociaż jego budowa może wymagać uprzedniego uzyskania decyzji środowiskowej. Jednakże w przypadku, gdyby zbiornik miał być budowany na obszarze Natura 2000, który jest jednocześnie narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz jest terenem zalewowym, to budowa zbiornika byłaby niemożliwa. Wynika to wprost z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wyjaśnić należy, że obszar podlegający szczególnej ochronie środowiska to obszar zdefiniowany w art. 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., obejmujący zamknięty katalog form ochrony przyrody. Jeśli zatem jakiś teren jest objęty jedną z form ochrony przyrody wskazanych w tym przepisie, to można stwierdzić, że korzysta on ze szczególnych regulacji chroniących ten teren. Przepisy u.o.p. ustalające regulacje odnoszące się do poszczególnych form ochrony przyrody określają sposób ich ustanawiania oraz zakazy obowiązujące na tych terenach. W przypadku obszaru Natura 2000 ustanowienie tej formy ochrony służyć ma przede wszystkim ochronie zwierząt, roślin lub grzybów oraz ich siedlisk, m.in. przez zachowanie lub odtworzenie ich siedlisk, zapewnienie warunków do bezpiecznego oraz w miarę swobodnego przemieszczania się, a co za tym idzie - zachowania różnorodności biologicznej i możliwości krzyżowania się osobników wewnątrz gatunków. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym nie ma możliwości na takim terenie wznoszenia obiektów budowlanych czy prowadzenia działalności gospodarczej. Może to być o tyle utrudnione, że w przypadku wątpliwości, czy realizacja obiektu budowlanego nie wpłynie niekorzystnie na stan siedlisk bądź na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, inwestor może zostać zobligowany do uzyskania decyzji środowiskowej.

Uzasadnienie:
Sam fakt, że inwestycja polegająca np. na budowie domu wyposażonego w szambo ma być zlokalizowana na terenie Natura 2000, nie stanowi przeszkody do jej realizacji. Zgodnie bowiem z art. 35 u.o.p., na obszarach Natura 2000 można prowadzić działalność gospodarczą, rolną, leśną, łowiecką i rybacką, jeżeli nie wpływają one w sposób istotny negatywnie na gatunki zwierząt i roślin, dla których został on wyznaczony. Zatem istotne jest, czy inwestycja może wpłynąć negatywnie na gatunki chronione. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 5.05.2007 r., VI SA/Wa 113/06, zabroniona jest realizacja przedsięwzięć, które mogą w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na stan siedlisk bądź na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Jeśli więc teren nie jest narażony na powodzie i zalewanie wodami opadowymi, ale istnieje prawdopodobieństwo, że budowa domu i szamba na terenie Natura 2000 mogłaby spowodować negatywne skutki, o których mowa w art. 33 ust. 1 u.o.p., starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, także w przypadku, gdy obiekt budowlany miałby być realizowany na podstawie zgłoszenia, co mogłoby wiązać się z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej - art. 29 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane. Gdyby ustalono, że szambo mogłoby mieć negatywny wpływ np. na siedlisko roślin objętych ochroną ścisłą, to organ wydający decyzję odmówiłby jej wydania. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami