Pytanie
Pytanie dotyczy sporządzenia sprawozdania finansowego stanowiącego załącznik do planu przekształcenia osoby fizycznej w spółkę kapitałową.
Czy można wykazać środki trwałe w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa wyżej w wartości godziwej?
Różni się ona znacząco od ich wartości bieżącej wykazanej w ewidencji środków trwałych osoby fizycznej. Dotyczy to nabytych środków trwałych, dla których była zastosowana metoda jednorazowej amortyzacji i wykazują wartość netto 0,00.
W oparciu o jakie przepisy ustawy o rachunkowości można stosować ich wycenę w wartości godziwej?
Jeśli można je wykazać w wartości godziwej to w takiej wartości ujmuje się je w inwentarzu, a następnie w bilansie?
Jaki jest proces działania przy przyjęciu do wyceny środków trwałych w wartości godziwej?
Czy postępuje się tak samo jak etapy opisane w art. 44b ustawy o rachunkowości?