Na dzierżawcę, jako następcę prawnego właściciela urządzenia wodnego i pozwolenia wodnoprawnego można przenieść pozwolenie wodnoprawne w takim zakresie, w jakim przysługiwało ono właścicielowi urządzenia. Jeśli jego pozwolenie nie przewidywało poboru wód, to jego następca prawny musi samodzielnie takie pozwolenie uzyskać. Natomiast o tym czy dzierżawca może poddzierżawić innej osobie przedmiot oddany mu w dzierżawę decyduje treść umowy cywilnoprawnej. Jeśli nie ma w niej postanowienia zezwalającego na oddawanie przedmiotu umowy w poddzierżawę, to przejęcie pozwolenia wodnoprawnego nie jest możliwe. Dopiero w momencie zakończenia dzierżawy kolejny dzierżawca może ubiegać się o przejęcie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód w trybie art. 134 ust. 1 pr. wod. bez potrzeby uzyskania decyzji o przeniesieniu tych praw, ale podobnie jak w przypadku pierwszego dzierżawcy kolejny dzierżawca będzie musiał uzyskać pozwolenie wodno prawne na pobór wód.

Nie można zmienić pozwolenia wodno prawnego w zakresie zmiany dzierżawcy w trybie art. 155 k.p.a. W celu przejęcia pozwolenia wodnoprawnego stosuje się tryb przewidziany w art. 134 pr. wod. Ze względu na pewność sytuacji prawnej, nabywca zakładu (dzierżawca) może wystąpić do organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne, o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że na podstawie art. 134 pr. wod.. podmiotem decyzji administracyjnej koniecznej do prowadzenia przedsiębiorstwa jest następca prawny (dzierżawca), a nie zbywca (właściciel urządzenia wodnego). Podstawę prawną do wydania takiego zaświadczenia stanowi art. 217 § 1 k.p.a.

Uzasadnienie

Zawarcie umowy dzierżawy czyni z dzierżawcy następcę prawnego, umożliwiając mu sukcesję decyzji administracyjnej – pozwolenia wodnego bez konieczności uzyskiwania decyzji o przeniesieniu tych praw. Pozwolenie wodnoprawne nie jest związane z osobą prowadzącą zakład, a z zakładem, bez względu na zmianę właściciela (a także dzierżawcy). Dzierżawca może jednak przenieść na siebie tyle praw, ile posiada jego poprzednik. Z pytania nie wynika, czy właściciel urządzenia wodnego korzysta z udzielonego mu pozwolenia. Jeśli nie, to tryb art. 134 pr. wod. jest możliwy do zastosowania. Jeśli natomiast korzysta z pozwolenia wodnoprawnego, to nie może przenieść na dzierżawcę jego części. W tym celu i właściciel i dzierżawca muszą uzyskać decyzję na wspólne korzystanie z wód w trybie art. 130 pr. wod. Dzierżawca powinien wystąpić w tym celu z wnioskiem, dołączając do niego zgodę właściciela. Przy właścicielu jazu piętrzącego, pozostałoby to urządzenie i to on byłby zobowiązany do utrzymywania go we właściwym stanie, chyba że strony umówiłyby się inaczej.

Natomiast, dzierżawca nie może samodzielnie przekazać swoich praw innemu podmiotowi, na jego wniosek. Musiałby posiadać stosowny zapis w umowie dzierżawy (cywilnoprawnej), w której wprost byłoby zapisane, że może poddzierżawić przedmiot umowy, czego w zasadzie się nie stosuje. Jeśli umowa dzierżawy zakończyła się, to kolejna umowa dzierżawy wywołuje skutek opisany wyżej.

Jerzy Janusz