Pytanie dotyczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. UE. L 174 z dnia 1 lipca 2011 r., s. 88) – dalej dyrektywa RoHs. Część zastosowań dla konkretnych pierwiastków była wyłączona/zwolniona z wymogów dyrektywy RoHS, dla wielu z nich okres zwolnienia upływa wraz z dniem 21 lipca 2016 r. Czy są dostępne informacje dotyczące możliwości przedłużenia okresów zwolnienia z wymagań dyrektywy RoHS?

Odpowiedź:
Nie ma dostępnych informacji dotyczących możliwego przedłużenia okresów zwolnienia z wymagań dyrektywy RoHs. Jednakże Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego (Pol-lighting) złożył wniosek do Komisji Europejskiej o przedłużenie okresu zwolnienia dla niektórych zastosowań substancji objętych zakazami. Jeżeli w zakresie tego wniosku znajdują się zastosowania substancji objętych tym wnioskiem stosowane przez opisaną w pytaniu firmę, to do czasu rozpoznania wniosku przez Komisję dane wyłączenie pozostaje ważne do momentu podjęcia przez Komisję decyzji dotyczącej wniosku o przedłużenie, zgodnie z art. 5 ust. 5 RoHS.

Natomiast, planowane jest wyłączenie zakazu dla niektórych zastosowań substancji objętych zakazami – dyrektywami delegowanymi wdrażającymi art. 5 dyrektywy RoHS dla:
– ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w częściach zamiennych odzyskanych z wyrobów medycznych lub mikroskopów elektronowych i używanych do ich naprawy lub regeneracji,
– stopów lutowniczych zawierających ołów stosowany w połączeniach przy czujnikach temperatury, które są okresowo używane w temperaturze poniżej -150 °C, do dnia 30 czerwca 2021 r.
– dla anod kadmowych w ogniwach Herscha do czujników tlenu używanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych.
Dyrektywy delegujące nie weszły jeszcze w życie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów