Pytanie
Czy możliwe jest dokonanie podziału oddziału na grupy w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych, § 7 ust. 1 pkt 4 dopuszcza taką możliwość ale w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów - co w szkole specjalnej w ogóle jest niedopuszczalne (taka ilość uczniów w oddziale). Natomiast w tym samym § 7 ust. 3 jest mowa o możliwości dokonania podziału na grupy pod warunkiem, że oddziały mają nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz za zgodą organu prowadzącego.
Czy § 7 ust. 3 odnosi się do szkoły specjalnej?