Pytanie
Inwestor wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie informacji w kwestii stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zadał pytanie, czy jeżeli w budynku podlegającym termomodernizacji (a więc tak naprawdę przebudowie) nie są spełnione wymogi np. p.poż., to czy należy dokumentację projektową opracować w pełnym zakresie, aby zadość uczynić wymaganiom r.w.t.?
Inwestor tak rozumie obowiązujące przepisy, że np. roboty termomodernizacyjne wynikające z treści audytu energetycznego, polegające na: ociepleniu dachu; wymianie niewymienionych okien na okna drewniane z nawiewnikami; wymianie drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane; wymianie instalacji centralnego ogrzewania – grzejniki z zaworami termostatycznymi; budowie systemu oświetlenia wbudowanego w oparciu o oprawy LED; budowie kanałów wentylacji grawitacyjnej; wymianie instalacji elektrycznej; mogą stanowić niepełny katalog robót, które tak naprawdę winny być wyartykułowane np. w treści ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Ministerstwo odpisało, że nie jest urzędem uprawnionym do wydawania wiążących interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego w oparciu o konkretny stan faktyczny. Ministerstwo wskazało, że to projektant jest osoba odpowiedzialną za przyjęcie rozwiązań architektoniczno – budowlanych.
Czy zakres robót termomodernizacyjnych wynikający z opracowanego wcześniej audytu, winien zawierać również katalog robót wynikający z treści ww. ekspertyzy uzgodnionej z KWPSP?
Czy rzeczywiście jest tak, że Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nie powinno udzielić odpowiedzi na zapytanie inwestora?