Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel zawarła umowę z dostawcą towarów, że dokonanie określonego pułapu zakupów skutkuje określonymi rabatami. W umowie dodatkowo zawarto wspólne uzgodnienia polegające na tym, że przy braku osiągnięcia tychże pułapów zakupu towarów odbiorca zapłaci karę w kwocie określonej w umowie. Nabywca nie spełnił warunków umowy tzn. nie dokonał zakupów w odpowiedniej wysokości, w związku z czym dostawca rozpoczął egzekwowanie (informacje w postaci rozmów telefonicznych i przekazywanych pism) postanowień umowy dotyczących kary umownej. Ze względu na fakt, że obie strony wraziły chęć dalszej współpracy zawarto porozumienie, w myśl którego dostawca dokonał warunkowego umorzenia 70% kary umownej (przed podpisaniem porozumienia dostawca nie obciążył odbiorcy notą obciążeniową w wysokości kary umownej). Odbiorca spełnił warunki niezbędne do umorzenia 70% kary i zapłacił 30% zgodnie z porozumieniem.
Czy w tych okolicznościach zapłacona kara będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów, a dodatkowo czy umorzona część kary będzie stanowiła przychód do opodatkowania?