Przesłanie załączników graficznych operatu wodnoprawnego w formie elektronicznej jest możliwe w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. jako udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Udostępnienie stronie postępowania załączników do operatu w określonej powyżej formie wykracza poza zakres art. 10 i 73 k.p.a., których dyspozycja zasadniczo nie obejmuje przesyłania przez organ stronie postępowania żądanych przez nią dokumentów (za wyjątkiem przypadków określonych w k.p.a.).

Zakres informacji podlegających udostępnieniu określa art. 9 ust. 1 u.o.o.ś. Definicję informacji o środowisku i jego ochronie należy interpretować jak najszerzej. Za środek administracyjny w rozumieniu art. 9 ust. 1 u.o.o.ś. uznać można operat wodnoprawny jako integralną część wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (por. art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

Należy przy tym podkreślić, że "ustalając zakres przedmiotowy informacji o środowisku, które będą udostępniane, należy pamiętać o tym, że jest on konstytucyjnie gwarantowanym prawem (art. 74 ust. 3 Konstytucji RP), potwierdzonym w art. 4 u.o.o.ś. wprowadzającym powszechny do nich dostęp. Regułą zatem jest udostępnianie informacji o środowisku, a odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy" za: K Gruszecki, "Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko", 2009.

Ustawa o.o.ś. w art. 15 ust. 1 wskazuje, iż informację udostępnia się w sposób i w formie określonej we wniosku o udostępnienie (także w formie elektronicznej). Przeszkodą mogą tu być jedynie ograniczone możliwości techniczne organu.