Pytanie
Czy jako samorządowa jednostka budżetowa (Powiatowy Urząd Pracy) możemy wystawiać kontrahentom noty odsetkowe?
Stan faktyczny:
Sprawa dotyczy zwrotu kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Pracodawca otrzymał ze środków funduszu pracy refundację 20.000 zł kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednak nie dotrzymał warunków umowy i jest zobowiązany do zwrotu części refundacji wraz z odsetkami ustawowymi. Przedsiębiorca zaczął spłacać w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem w wezwaniu do zwrotu, jednak nie spłaca w określanym terminie, co skutkuje doliczaniem odsetek ustawowych za opóźnienia w spłacie. Przedsiębiorca zwrócił się z prośbą o wystawienie za cały okres spłaty noty odsetkowej, ponieważ chce uwzględnić płacone przez siebie odsetki w kosztach swojej działalności.
Czy urząd pracy może wstecznie wystawić notę odsetkową uwzględniającą naliczone w poprzednich okresach odsetki?
Dodam, że urząd pracy naliczał odsetki na podstawie wewnętrznego dokumentu PK - polecenie księgowania, nie informując przedsiębiorcy, gdyż wynikało to zapisów ugody "za opóźnienie w spłacie raty będą doliczane odsetki ustawowe". Odsetki były naliczane w dniu spłaty przeterminowanej raty, ale nie później niż na koniec kwartału, na podstawie PK.