Odpowiedź:
Organ administracji architektoniczno-budowlanej ocenia projekt budowlany na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. Obowiązek wykonania instalacji odgromowej wynika z Polskiej Normy.

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 53 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną (ust. 1), budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych (ust. 2). Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Mowa tu o normach: PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne oraz PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ocenia projekt budowlany na podstawie art. 35 ust. 1 pr. bud. Na podstawie tego przepisu organ nie może żądać wykonania instalacji odgromowej. Za zgodność inwestycji z przepisami w zakresie tej instalacji odpowiada projektant. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami