Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Zatem jeśli drewno jest odpowiednio przygotowane w taki sposób, aby mogło służyć do budowy (czyli jest wyrobem budowlanym), to garaż może być z niego wykonany.

Odpowiedni sposób przygotowania drewna polega m.in. na pokryciu go substancjami nadającymi mu określoną klasę odporności ogniowej. W zależności od uzyskanej w ten sposób klasy należy zastosować do budynku regulacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 

Prawo budowlane od A do Z 
Serwis Budowlany
100% wiedzy o prawie budowlanym!