Inwestor dokonał zgłoszenia przebudowy linii niskiego napięcia. Z uwagi na to iż inwestycja wprowadzała ograniczenia i zwiększała uciążliwość dla terenów sąsiednich Starosta nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia dla powyższej inwestycji.
Czy inwestor zobowiązany jest wówczas do przedłożenia do wniosku decyzji o warunkach zabudowy?
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przebudowę linii niskiego napięcia inwestor obowiązany jest załączyć ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Co do zasady, złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę wymaga załączenia ważnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud.
Przepis art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. stanowi, że zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 u.p.z.p., wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Niemniej jednak, przepis art. 59 ust. 1 u.p.z.p. stanowi, że do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się odpowiednio art. 50 ust. 2 u.p.z.p. Oznacza to, że wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagają tylko te roboty budowlane, które polegają na remoncie, montażu lub przebudowie i jednocześnie powodują:
1) zmianę sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz zmianę jego formy architektonicznej, lub
2) są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
3) wymagają pozwolenia na budowę.
Z uwagi na okoliczność, iż w analizowanej sytuacji, spełniona zostaje co najmniej jedna z przesłanek negatywnych (tj.: roboty budowlane wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę) nie jest możliwe zastosowanie regulacji szczególnej zwalniającej inwestora z obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Anna Bufnal