Odpowiedź:
Emisja powodowana rozładunkiem i załadunkiem kruszywa z pojazdów samochodowych, jego magazynowaniem i załadunkiem na wagony kolejowe, jako emisja niezorganizowana (wprowadzana do powietrza bez przeznaczonych do tego środków – emitorów), nie wymaga uzyskania pozwolenia na emisję pyłu do środowiska ani zgłoszenia instalacji.

W przypadku emisji do powietrza zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Natomiast zgodnie z art. 152 ust. 1 p.o.ś. instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Są również przypadki, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia instalacji.

W pierwszej kolejności należy więc rozważyć, czy w opisanej w pytaniu sytuacji ewentualne emisje pyłów pochodzą z eksploatacji instalacji, ponieważ pojazdy nie są instalacją, a urządzeniami niestacjonarnymi (samochody, wagony, ładowarki itp.). Jeżeli nie mamy instalacji, to nie mają zastosowania art. 180 i 152 p.o.ś. i nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie.

Jeżeli jednak mamy instalację zdefiniowaną w art. 3 pkt 6 p.o.ś. (urządzenie stacjonarne, ich zespół lub budowle powodujące emisje), to musimy rozważyć nw. przepisy wykonawcze.
Proszę zwrócić uwagę na zwolnienie wynikające z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, zgodnie z którym pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
2) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.
3) instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

W danym przypadku nie mamy środków technicznych przeznaczonych do wprowadzania emisji pyłu do powietrza. Emisja nie wymaga pozwolenia.

Jeżeli nie jest wymagane pozwolenie, to zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia ze wskazanymi wyjątkami, wśród których nie wymienia się danej sytuacji wskazanej w pytaniu, ale wymienia się instalacje inne niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Czyli również nie jest wymagane zgłoszenie instalacji organowi ochrony środowiska.

Autor: Gall Marek Wojciech
Odpowiedzi udzielono 25.08.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami