Pytanie
Wydając decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, gmina powołuje się na art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 7 ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Natomiast, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
Problem dotyczy interpretacji pojęcia istniejąca sieć kanalizacyjna.
Czy aby wydać decyzję nakazującą przyłączenie, gmina jest zobowiązana doprowadzić sieć na nieruchomość zabudowaną i zakończyć ją studzienką, czy możliwy jest inny sposób zakończenia (np. tzw. bosy koniec zlokalizowany również na posesji)?
Czy sieć może być doprowadzona tylko do granicy nieruchomości właściciela i czy jest to już obowiązek spełniony przez gminę?
Czy przez sieć istniejącą rozumiemy również sieć na sąsiedniej posesji?