Pytanie
Przeprowadzając procedurę przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią (członek zarządu i nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym) należy udokumentować fakt, że podatnik (myślę, że chodzi w moim przypadku o podmiot na którym powstały zaległości) otrzymał decyzję określającą.
Zaległości, których dotyczy sprawa dzielą się na powstałe na działalności gospodarczej do dnia ogłoszenia upadłości oraz zaległości, które pozostały za okres działalności syndyka.
Czy aby przenieść odpowiedzialność podatkową na nabywcę (chodzi o zaległości powstałe w czasie trwania upadłości i do kwoty wartości przedsiębiorstwa) powinniśmy przedtem wystawić przedsiębiorstwu w upadłości decyzję określającą?
Co zrobić, jeżeli decyzja taka nigdy nie została wydana (a zatem nie została doręczona), a w chwili obecnej postępowanie upadłościowe zostało zakończone i nie widzę możliwości doręczenia decyzji określającej?
Czy nie mamy możliwości przełożenia odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie, pomimo tego, że nasze wierzytelności zarówno od podmiotu gospodarczego, jak i od podmiotu w upadłości nie zostały zaspokojone w drodze planu podziału po zakończonym procesie upadłościowym?