Inwestor wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. Do wniosku załączył plan zagospodarowania działki i powtarzalny projekt architektoniczno-budowlany, który został przystosowany do warunków gruntowych wraz z wykonanymi zmianami w projekcie powtarzalnym w zakresie konstrukcji i architektury.

Projektant posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane upoważniające do sporządzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1.000 m3 projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli, sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzanych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków. Uprawnienie zostały wydane na podstawie § 5 ust. 1, § 7, § 6 ust. 1 i 2 oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.). Projektant należy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czy projektant który posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, może sporządzić projekt zagospodarowania działki, przystosować go do warunków gruntowych i wykonać zmiany w projekcie powtarzalnym?

Czy ten projektant powinien należeć do izby architektów pomimo, że nie posiada wykształcenia architektonicznego?

Odpowiedź

Jak wynika z opisu zawartego w pytaniu, omawiane uprawnienia budowlane upoważniają do projektowania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych w ograniczonym zakresie.


Zatem, jeżeli zaprojektowany obiekt budowlany nie przekracza kubatury 1.000 m2 (taki jest zakres uprawnień konstrukcyjnych), to projektant posiadający opisane uprawnienia może być jego autorem zarówno w zakresie architektury, jak i konstrukcji (w zakresie rozwiązań architektonicznych brak ograniczenia kubaturowego). Może też sporządzić projekt zagospodarowania na potrzeby projektowanego obiektu i przystosować go do warunków gruntowych, lecz po uzgodnieniu z wykonawcą robót geotechnicznych.

Potwierdzenie ostatniej kwestii wynika z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Projektant, o którym mowa w pytaniu, do sporządzenia projektu w zakresie rozwiązań architektonicznych nie musi być członkiem izby architektów, wystarczy członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Członkami izby architektów są bowiem wyłącznie osoby legitymujące się uprawnieniami do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych bez ograniczeń.

Jeżeli chodzi o zmiany w projekcie, to wszystko zależy od zakresu zmian. Na niektóre zmiany wymagana może być zgoda projektanta – autora projektu.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .