Pytanie:
Czy prowadzący instalację do produkcji papieru musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o., zbieranie odpadów to ich gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym również wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Takie działania, co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o., wymagają uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów. Należy jednak wskazać, iż czasowe przechowywanie odpadów obejmujące ich magazynowanie przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, i to niezależnie od tego, jaki podmiot dostarcza odpady do prowadzącego przetwarzanie - zgodnie z przywołaną definicją, jak również w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c u.o. - nie stanowi zbierania i tym samym nie wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Warto nadmienić, że magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów odzysku wymienionych w pozycji R1-R12 załącznika nr 1 do u.o. (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) jest kwalifikowane przez ustawodawcę jako proces odzysku odpadów, określany symbolem R13.