Dotyczy to następujących rodzajów instalacji:

- 1.1 instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW - w odniesieniu do instalacji spalania paliw o nominalnej mocy równej 50 MW,

- 1.4 b) instalacje do zgazowania lub upłynniania paliw innych niż wymienione w lit. a), o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW,

- 4.1 - 4.6 instalacje w przemyśle chemicznym - w odniesieniu do instalacji wykorzystujących procesy biologiczne,

- 5.2 a) instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę - w zakresie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne nie stanowiących odpadów komunalnych,

- 5.3 b) instalacje do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

- obróbki biologicznej,

- obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

- obróbki żużlu i popiołów,

- obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

- 5.3 c) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę

- 5.5, instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia,

- 5.6 instalacje do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton,

- 6.1 c) instalacje do produkcji płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę,

- 6.5 b) instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku, - w zakresie nieobjętym przepisami obowiązującymi przed 5 września 2014 r.

- 6.11 instalacje do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla

- 6.12 instalacje do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

- 6.13 instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Prowadzący istniejące instalacje, które nie były dotychczas obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego powinni takie pozwolenie uzyskać do dnia 1 lipca 2015 r. Do tej daty instalacje mogą być eksploatowane w oparciu o pozwolenia sektorowe lub zezwolenia, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Powyższe zagadnienie dotyczy najczęściej instalacji, w których prowadzona jest działalność z zakresu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (pkt. 5.3b ww. rozporządzenia). Zezwolenia na odzysk odpadów jak również pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie dotyczącym odzysku, wydane dla tych instalacji tracą ważność najpóźniej z dniem 23 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). W takich przypadkach prowadzący instalacje powinni uzyskać nowe zezwolenie lub pozwolenie sektorowe, które będą obowiązywać nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2015 r. lub uzyskać w tym terminie pozwolenie zintegrowane.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) procedura wydania pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy może trwać do sześciu miesięcy. Dlatego też konieczne może okazać się niezwłoczne uzyskanie decyzji sektorowej, a następnie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego tak, aby zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie instalacji w trakcie trwania procedury związanej z wydaniem pozwolenia zintegrowanego.

W Parlamencie trwają prace nad ewentualną zmianą ustawy o odpadach polegającą na wydłużeniu terminu obowiązywania starych zezwoleń wydanych na podstawie poprzedniej ustawy o odpadach do 23 stycznia 2016 r. Ponieważ nie wiadomo czy próba ta zakończy się powodzeniem i czy termin faktycznie będzie przedłużony warto jak najszybciej rozpocząć procedurę.

(www.mos.gov.pl)