Jak można przeczytać we wspomnianym raporcie w 2010 r. wartość polskiego rynku budowlanego wyniosła 158,4 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2009 r. o niespełna 3%. W ciągu minionych dwunastu miesięcy kontynuowany więc był okres wzrostów sektora budownictwa, który trwa nieprzerwanie już od 2003 r. Na tej podstawie autorzy publikacji stwierdzają, że branża budowlana łagodnie zniosła perturbacje, które miały miejsce w gospodarce światowej w związku z kryzysem z II połowy 2008 r.

Według Szymona Jungiewicza dyrektora Działu Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. analiza polskiej gospodarki w skali makroekonomicznej oraz wyniki osiągane przez branżę budowlaną pokazują, że kondycja budownictwa na tle innych sektorów gospodarki przedstawia się korzystnie i relatywnie stabilnie.


Za najważniejsze determinanty rozwoju sytuacji na rynku budowlanym w najbliższym okresie zostały uznane m.in. wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na polską gospodarkę, wysokie tempo wykorzystania funduszy unijnych na finansowanie budownictwa obiektów infrastrukturalnych oraz ostatnia faza ożywienia związanego z EURO 2012.


Powtarzając za autorami raportu w nadchodzących latach głównym motorem napędowym powinien nadal pozostać segment budownictwa inżynieryjnego, w którym obecnie trwa prawdziwy okres żniw – faza realizacji kluczowych inwestycji i programów infrastrukturalnych. Wzrost rynku budowlanego w bieżącym roku szacowany jest na 14%, co więcej pozytywna tendencja ma zostać utrzymana także w 2012 r., choć sam przyrost nie będzie już tak imponujący.Przewidywania analityków firmy Emmerson S.A. co do rozwoju sytuacji w dłuższym okresie czasu są jednak mniej optymistycznie. Warto zaznaczyć, że wzrastająca niepewność co do sytuacji gospodarczej na świecie, będzie z czasem skutkować także ochłodzeniem koniunktury gospodarczej w Polsce. W związku z tym, w 2013 r. spodziewana jest korekta ponad dziesięcioletnich wzrostów – wartość produkcji budowlano-montażowej zmniejszy się o około 4%. Taka sytuacja będzie efektem swoistego odreagowania po nieobecnym już wówczas „impulsie” EURO 2012 oraz z powodu wyczerpania środków unijnych współfinansujących inwestycje infrastrukturalne.


Jak podkreślają jednak autorzy raportu opisany scenariusz rozwoju wypadków na polskim rynku budowlanym może być zakłócony przez czynniki zewnętrzne związane z sytuacją międzynarodową oraz problemami fiskalnymi państw strefy Euro. Ponadto problemy gospodarcze UE mogą wpłynąć na kształt przyszłego budżetu unijnego na lata 2014 – 2020. Konieczność oszczędności budżetowych może przełożyć się na zmniejszone względem oczekiwań środki finansowe przysługujące Polsce na realizację projektów infrastrukturalnych.
Emmerson S.A.

Emmerson S.A.