Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Kto może wykonać charakterystykę energetyczną zawartą w projekcie budowlanym, czy musi być to projektant biorący udział w danym projekcie, czy też możliwe jest sporządzenie charakterystyki przez audytora posiadającego uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 10 rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna określać charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (dalej u.c.e.b.).

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

W art. 17 u.c.e.b. określono, kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, a więc również charakterystykę energetyczną na potrzeby opracowania projektu budowlanego. Zgodnie z tym przepisem świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  3. ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Może je również sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego (dalej pr. bud.).

 

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie projektu budowlanego?

Następnie należy wyjaśnić, że podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie projektu budowlanego jest projektant. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 pkt 1 pr. bud. do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zaś zgodnie z pkt 1a tego przepisu do obowiązków projektanta należy także „zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego”.

Z przepisów powyższych wynika więc, że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Decyzja o tym, kto opracuje tą charakterystykę, należy do projektanta.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Budownictwo:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - wzór >>

Zakres charakterystyki energetycznej budynku w opisie projektu budowlanego, w odniesieniu do budynków wielo- i jednorodzinnych, projektu podstawowego oraz zamiennego >>