Pytanie dotyczy budowy szpitala. Według rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej", z kolei w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w § 40 napisane jest: "rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas."

Czy prawidłowe jest przyjęcie tego 12-godzinnego zapasu za drugie źródło wody?

Czy konieczne jest wybudowanie dwóch niezależnych źródeł wody oraz zbiornika rezerwowego?

Przykładowo: dwa przyłącza do sieci wodociągowej oraz zbiornik rezerwowy, lub jedno przyłącze wraz ze studnią i zbiornikiem rezerwowym.

Odpowiedź

Z zestawienia dwóch powołanych w pytaniu przepisów wynika, że budowa szpitala wymaga zapewnienia co najmniej dwóch niezależnych ujęć wody. Oprócz zaopatrzenia z zewnętrznej sieci wodociągowej, każdy szpital powinien posiadać własne, rezerwowe ujęcie wody. W praktyce jest to zazwyczaj własna studnia głębinowa lub zbiornik rezerwowy, przy czym jego pojemność powinna wystarczać na zaspokojenie minimum 12-godzinnego zapotrzebowania szpitala na wodę. Przyjęcie jednego z tych rozwiązań (studnia lub zbiornik oprócz ujęcia z sieci) jest wystarczające zarówno dla spełnienia wymogu § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak też jest zgodne z warunkami technicznymi w zakresie uzbrojenia technicznego działki budowlanej, na której ma być realizowana budowa szpitala.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .