Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Odpowiedź:

W myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


W § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) do przedsięwzięć tych zostały zaliczone m.in. przystanie śródlądowe dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawniania sportu lub rekreacji, a także wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m.

Gdyby zatem przedmiotowy pomost miał być przystanią dla nie mniej niż 10 łodzi, to uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane. Jeżeli jednak pomost ten nie będzie spełniał takich funkcji, a tym bardziej gdy nie ma możliwości spełniania takich funkcji, to pomost nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.