Kodeks urbanistyczno-budowlany, który został przedłożony do konsultacji społecznych, nie zapewnia w wystarczającym stopniu warunków do rozwoju sieci telekomunikacyjnych (w szczególności sieci radiokomunikacyjnych), w niektórych kwestiach pogarszając sytuację w porównaniu z aktualnym stanem prawnym, zwraca uwagę Business Centre Club.Podstawowym problemem jest fakt, iż Kodeks powinien być poddany konsultacjom społecznym łącznie z projektem ustawy zawierającej przepisy wprowadzające go w życie. Brak opublikowania projektu takiej ustawy uniemożliwia pełną ocenę Kodeksu, bowiem nie wiadomo, które z przepisów szczególnych dotyczących telekomunikacji (zawiera je przede wszystkim ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych) przestaną obowiązywać. Dlatego wnosimy o łączne konsultacje społeczne obu tych aktów prawnych, argumentuje BCC.Eksperci BBC zaapelowali, by nie pozbawiać inwestycji dotyczących sieci telekomunikacyjnych – realizowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych poza zadaniami publicznymi, ale w celu publicznym – cech „inwestycji celu publicznego”.
 

 

W obecnym stanie prawnym publiczne sieci telekomunikacyjne, w tym realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze środków prywatnych, są zaliczane do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Kodeks zrywa z taką kwalifikacją, wykluczając tego rodzaju sieci z inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 285 §1 Kodeksu, „inwestycją celu publicznego” jest wyłącznie inwestycja służąca wykonywaniu lokalnych i ponadlokalnych zadań publicznych, określonych ustawami lub umowami międzynarodowymi. Nie wystarczy zatem – jak jest w obecnym stanie prawnym – by inwestycja była realizowana w celu publicznym, lecz musi realizować zadania publiczne, określone odrębnymi przepisami. W odniesieniu do sieci telekomunikacyjnych odrębne przepisy zaliczają do zadań publicznych tylko sieci i infrastrukturę telekomunikacyjną realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz art. 174§2 Kodeksu).


Pełny zakres uwag do ww. projektu dostępny jest na stronie:
http://www.bcc.org.pl/