Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on również zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zaproponowane przez rząd przepisy mają pozwolić na stworzenie zapasów węgla kamiennego i ograniczenie ryzyka wzrostu ubóstwa energetycznego, które w krajowych warunkach jest związane głównie z pokrywaniem zapotrzebowania na ciepło.

Sprawdź też: Czy kogenerator spalający biogaz jest instalacją energetyczną, czy instalacją inną niż energetyczna? >

Aukcje zachęcą do produkcji biogazu

- Znowelizowane zostaną przepisy, dzięki czemu łatwiejszy będzie udział wytwórców biogazu w aukcjach a ogłoszenie samych aukcji możliwe będzie jeszcze w tym roku - napisano w uzasadnieniu. Podkreślono, że jest to kluczowe ze względu na konieczność zapewnienia alternatywy dla dostaw paliw gazowych z kierunku rosyjskiego. - Dzięki tej zmianie możliwe będzie przeprowadzenie aukcji dla biogazu jeszcze w 2022 r., co pozwoli na szybsze rozpoczęcie planowanych do realizacji inwestycji w źródła wytwórcze biogazu. Intensyfikacja rozwoju wytwarzania biogazu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i krajowym - uzasadnia zmiany rząd.

Sprawdź też: Jaką stawką podatku akcyzowego należy opodatkować biogaz uzyskany z osadów pościekowych? >

Według autorów projektu, zmiana oczekiwana jest przez branżę biogazową, która wskazywała dotychczasowe brzmienie przepisów za barierę uniemożliwiającą uczestnictwo wytwórców biogazu w aukcjach. - W efekcie rozwój sektora biogazu w Polsce opiera się na instalacjach do 1 MW, które są wyłączone z obowiązku udziału w aukcjach zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej w tym sektorze - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.