Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jako pozwolenie emisyjne, jest wydawane na wniosek. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności. Istotą tego pozwolenia udzielenie zgody na wytwarzanie odpadów, stanowiące emisję w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów mają zastosowanie odpowiednie postanowienia określone w dziale IV p.o.ś., zatytułowanym „Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii", w rozdziałach 1-3. Zastosowanie znajdą również przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., która w dziale XI u.o. przeniosła wszystkie przepisy dotyczące pozwolenia na wytwarzanie odpadów do p.o.ś., jednocześnie zachowując moc pozwoleń wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. z 2001 r.

Wymagane dokumenty

Artykuł 184 p.o.ś. określa jakie wymagania powinien spełniać wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Jeżeli jednak złożony wniosek posiadałby braki formalne, organ administracji powinien wezwać wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupełnienia podania w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
14) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4 p.o.ś., zawiera dodatkowo:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
@page_break@

Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143


Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, oprócz wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 p.o.ś., należy dołączyć:
kserokopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
• streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) –dalej u.o.o.ś., w przypadku uwzględnienia przetwarzania odpadów.

Więcej na temat procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów znajdą Państwo w Serwisie Prawo Ochrony Środowiska. Janusz Jerzy w komentarzu „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów” omawia w m.in. wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby pozwolenie otrzymać, wyjaśnia, jak powinien zostać skonstruowany wniosek oraz sytuacje, kiedy pozwolenie nie zostanie wydane, posiłkując się przy tym orzecznictwem sądów administracyjnych. Komentarz przeznaczony jest zarówno dla podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności związanej z wytwarzaniem odpadów, jak i organów środowiska.
 
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.