Jeżeli tak, jakie odsetki należy liczyć: ustawowe, czy od zaległości podatkowych?

Odpowiedź

W przypadku nieterminowej wpłaty renty planistycznej, brak jest podstaw do naliczania odsetek z powyższego tytułu.

Uzasadnienie

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa, przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p., dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu – por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2004 r., OSK 520/04, publ. OSP 2005/7-8/91, POP 2005/7-8/91. W drugim z powołanych wyroków sąd stwierdził, iż sam fakt, iż przedmiotowa opłata stanowi dochód budżetu gminy i ma publicznoprawny charakter to jednak za mało by uznać ją za podatek w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), nawet jeśli przez podatki rozumie się w Ordynacji opłaty i inne niepodatkowe należności budżetowe. Nie każda bowiem należność budżetu gminy, w tym o dominujących nawet cechach podatku, jest należnością budżetową, do której zastosowanie mają przepisy Ordynacji.


Także komentatorzy stoją na stanowisku, iż nie można stosować na zasadzie analogii art. 37 ust. 9 zdanie drugie u.p.z.p. do nałożenia obowiązku zapłaty odsetek ustawowych z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty opłaty planistycznej – powołany przepis stanowi, iż w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe – Igor Zachariasz, Komentarz do art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stan prawny: 1 lutego 2013 r. Tak więc, w przypadku nieterminowej wpłaty renty planistycznej, brak jest podstaw do naliczania odsetek z powyższego tytułu.