- Podzielając opinię o potrzebie dokonania zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w zakresie dotyczącym procesu decyzyjnego związanego z zarządzaniem nieruchomością wspólną w tzw. małych wspólnotach mieszkaniowych informuję, że aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwa przegląd rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych - czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację.

W odpowiedzi podkreślono, że argumentem przemawiającym za koniecznością zmian są regulacje związane z podejmowaniem decyzji w małych wspólnotach mieszkaniowych, które destabilizują funkcjonowanie tych wspólnot i prowadzą do paraliżu decyzyjnego. Resort dostrzega potrzebę umożliwienia współwłaścicielom podejmowania decyzji w sposób podobny do rozwiązania przyjętego w ustawie o własności lokali. W dużych wspólnotach mieszkaniowych, współwląsciciele decycdują większością głosów, liczoną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Natomiast w małych wspólnotach, istnieje konieczność uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali dla podjęcia decyzji przekraczającej zakres zwykłego zarządu, zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - wskazuje sekretarz w resorcie budownictwa Tomasz Żuchowski.

Ministerstwo podkreśla, że dostrzegając problem związany z rygorem podejmowania decyzji w małych wspólnotach mieszkaniowych, przychyla się do koncepcji wprowadzenia zmian w ustawie o własności lokali w zakresie dotyczącym likwidacji podziału na duże i małe wspólnoty mieszkaniowe. Zmiany te miałyby być wprowadzone na wzór rozwiązań prawnych przyjętych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. o własności lokali, kształtujących w sposób jednolity prawo właścicieli dotyczące sposobu zarządzania nieruchomością wspólną i podejmowania ważnych decyzji odnoszących się do nieruchomości wspólnej. Ponadto sekretarz stanu Tomasz Żuchowski informuje, że jednocześnie należy rozważyć zmianę statusu prawnego tzw. małych wspólnot mieszkaniowych, poprzez ograniczenie ich funkcjonowania wyłącznie do budynków jednorodzinnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w których wydzielono samodzielne lokale.

- W związku z powyższym zauważając problem w zakresie trudności w podejmowaniu decyzji w małych wspólnotach mieszkaniowych deklaruję, że w ramach prac prowadzonych w resorcie nad koncepcją zmian w ustawie o własności lokali, przedmiotem analizy będzie także propozycja dotycząca zlikwidowania podziału na małe i duże wspólnoty mieszkaniowe w celu wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie, umożliwiając tym samym podejmowanie decyzji bezwzględną większością - wskazuje sekretarz stanu Tomasz Żuchowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 16772 w sprawie zmian w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych