Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja liniowa. Polega ona na naliczaniu odpisów amortyzacyjnych według stawek amortyzacji wynikających z załącznika do ustawy podatkowej, w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), od ustalonej wartości początkowej środka trwałego.
Stawki stosowane w amortyzacji liniowej można obniżać bądź podwyższać.
Uwaga!
W razie zmiany warunków uzasadniających podwyższenie stawek ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.
 
 
Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego można korygować stawki środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu oraz dokonywać obniżania stawek.
Maksymalne mnożniki podwyższające stawki:
1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:
a) pogorszonych – 1,2,
b) złych – 1,4;
2) dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej – 1,4;
3) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – 2,0.
Pamiętaj!
Pogorszone warunki używania budynków i budowli to używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
 
 
Złe warunki używania budynków i budowli to używanie ich pod wpływem niszczących środków chemicznych.
Maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej to obiekty używane w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, a także używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu to maszyny, urządzenia i aparatura, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostała aparatura naukowo-badawcza i doświadczalno-produkcyjna.

(...)

Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy