Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Prowadzący instalację zgłosił do organu ochrony środowiska dwa agregaty kogeneracyjne - jeden o mocy nominalnej 0,8 MW, a drugi o mocy nominalnej 1,2 MW w trybie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.

Kogenergatory stanowią część biogazowni, której podstawową działalnością będzie skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej w agregatach kogeneracyjnych. Energia produkowana będzie poprzez energetyczne spalanie biogazu wytwarzanego w instalacji do fermentacji metanowej materii organicznej. Produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do sieci energetycznej. Energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni.

Czy zgłoszone kogeneratory stanowią instalację energetycznego spalania paliw?

Czy kogenerator o mocy nominalnej 1,2 MW podlega pod obowiązek dotrzymania standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558) - dalej r.s.e.i.?


Odpowiedź:

Moim zdaniem opisane w pytaniu agregaty kogeneracyjne to jak najbardziej instalacja energetyczna. W przypadku instalacji energetycznej pod standardy emisyjne podlegają źródła o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1.0 MW, ale spod standardów wyłączone są np. silniki Diesla, silniki benzynowe lub gazowe stosowane do napędu instalacji. Z pytania nie wynika, w jakiej technologii pracuje opisana jednostka kogeneracyjna, ale w praktyce w takich jednostkach zastosowanie mają właśnie ww. silniki gazowe napędzające generatory.


Uzasadnienie:

Pozycja 2 objaśnień do załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) wskazuje, że instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii. W agregatach kogeneracyjnych mamy właśnie taką sytuację, tj. spalanie paliw wykorzystywane jest do wytworzenia energii mechanicznej (silnik gazowy) przekształcanej kolejno w elektryczną (generator) i cieplną (odzysk ciepła spalin).

Według § 4 ust. 1 pkt 2 r.s.e.i. standardy emisyjne ustala się dla stacjonarnych urządzeń technicznych, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW.

Co do kwalifikacji instalacji tego rodzaju instalacji i podlegania pod standardy emisyjne spotkałem się także z odmiennymi opiniami (w zależności od przypisanej roli silnika w instalacji).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.