Inwestor będący właścicielem działki wzniósł budynek z przekroczeniem granic działki sąsiedniej. Sąsiedzi wystąpili o rozbiórkę części budynku usytuowanej na ich nieruchomości, umotywowali to prawdopodobieństwem zawalenia się części budynku. Organ nadzoru budowlanego odmówił nakazania rozbiórki budynku. W uzasadnieniu decyzji podkreślił, że samo istnienie prawdopodobieństwa zawalenia się części budynku nie stanowi przesłanki do jego rozbiórki, gdyż jest to jedynie prawdopodobieństwo, a nie groźba bezpośredniego jego zawalenia. W odpowiedzi na skargę właścicieli działki sąsiedniej Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż organ nadzoru budowlanego nie mógł nałożyć na inwestora nakazu rozbiórki części budynku posadowionej na działce sąsiadów, gdyż nie jest on właścicielem tej nieruchomości.

NSA rozpatrując skargę stwierdził, iż nie można zaakceptować stanowiska, że w przypadku wzniesienia części budynku na działce sąsiedniej nie stanowiącej własności inwestora, inwestor będący właścicielem nieruchomości, na której zrealizowano obiekt budowlany byłby zwolniony od obowiązków utrzymywania całego budynku w należytym stanie. Zdaniem NSA niezrozumiałe byłoby nakładanie powyższych obowiązków na właściciela nieruchomości "pokrzywdzonego" wkroczeniem takiej budowy na jego grunt. Obowiązki związane z obiektem budowlanym winny obciążać właściciela obiektu budowlanego, który był inwestorem zrealizowanego obiektu budowlanego bądź który jest jego następcą prawnym. W pewnych więc sytuacjach zobowiązanym do rozbiórki na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane będzie właściciel obiektu budowlanego, który nie będzie jednocześnie właścicielem tej części nieruchomości, na której częściowo wzniesiono ten obiekt. A zatem, adresatem nakazu rozbiórki wydanego na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) winien być właściciel danego obiektu budowlanego (lub zarządca tego obiektu ) także wówczas, gdy nakaz ten dotyczy części obiektu budowlanego wzniesionej na nieruchomości gruntowej nie będącej własnością inwestora – podkreślił NSA.


Na podstawie: Wyrok NSA z 7 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 73/10, prawomocny