Na stronie rejestru Baza Danych o Odpadach pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania techniczne. W sumie jest ich 10, ale część dotyczy tych samych problemów, np. hasła i logowania Ministerstwo Klimatu i Instytut Ochrony Środowiska przypominają też, że rejestr ze względu na wykorzystanie technologii JavaScript oraz CSS najlepiej działa na przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox. Korzystanie z innych przeglądarek nie daje pełnych możliwości korzystania z funkcjonalności systemu BDO oraz gwarancji wyświetlanych treści. Okazuje się jednak, że nawet na rekomendowanych przeglądarkach można mieć kłopoty. Wówczas zalecane jest wyczyszczenie historii lub otwarcie ich w trybie incognito. Poniżej prezentujemy pozostałe pytania i odpowiedzi.

Czytaj również: Faktura i firmowa pieczątka koniecznie z numerem rejestrowym z Bazy Danych o Odpadach >>

 

Dostałem hasło z Urzędu Marszałkowskiego jednak w ciągu 30 dni nie dokonałem logowania, co zrobić w takiej sytuacji?

Hasła w systemie BDO nie tracą ważności. Jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez Urząd Marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO.

Czytaj w LEX: Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy >

Jeśli powiązanie konta podmiotu dalej się nie powiodło, należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego w celu wygenerowania nowego hasła dostępu.

Czy hasło nadane przez Urząd Marszałkowski lub zmienione przez użytkowników systemu BDO wygasa po 30 dniach?
Hasła nadane przez Urząd Marszałkowski lub zmienione przez użytkowników nie tracą ważności po 30 dniach od nadania hasła, podmiot nadal może z niego korzystać.

Zapomniałem hasła do systemu BDO i nie mogę powiązać konta podmiotu z użytkownikiem. Jak odzyskać hasło?

Zgodnie z ustawą o odpadach to Marszałek Województwa prowadzi Rejestr-BDO i tylko on ma możliwość generowania nowych haseł. Dlatego też zmiany hasła do Systemu BDO dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę podmiotu.

Sprawdź w LEX: Co zrobić, gdy w BDO omyłkowo zatwierdzono KPO z błędną wagą?  >

Mam problem z pierwszym logowaniem do systemu BDO, na co powinienem zwrócić uwagę?

Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl. Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).  Użytkownik główny, który dokona przypisania konta podmiotu będzie logował się do systemu BDO poprzez Węzeł Krajowy. Linki do materiałów pomocniczych: instrukcji logowania, pierwszego logowanie przez Węzeł Krajowy, powiązanie użytkownika z podmiotem.

Zalogowałem się przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, ale mam problem z powiązaniem podmiotu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Należy zweryfikować wpisanego hasła, szczególnie pod kątem małej litery „L” oraz wielkiej litery „i”  (l lub I)  zera i wielkiej litery „O” (0 lub O). Dodatkowo zaleca się wyczyszczenie historii przeglądarki z zapisanych haseł bądź dokonywania powiązania z podmiotem w trybie incognito/ oknie prywatnym przeglądarki.

Jestem nowym użytkownikiem systemu, z którego okna logowania powinienem skorzystać?

Jeżeli użytkownik chce dostać się do systemu po raz pierwszy, musi skorzystać z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO. 


Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem. Dodatkowo jeżeli dany podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie mógł złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO.
Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość e-mail od użytkownika głównego (loginem jest adres email).

W jaki sposób loguje się użytkownik główny systemu BDO?

Użytkownik główny zawsze dokonuje logowania do systemu BDO przez serwis login.gov.pl i nie ma możliwości logowania poprzez login i hasło.

Rozpoczynam działalność w nowym miejscu, jak dodać miejsce prowadzenia działalności w systemie BDO?

Gdy podmiot rozpocznie działalność w nowym miejscu, ma możliwość samodzielnego dodania brakujących miejsc z poziomu konta użytkownika głównego. Podmiot dodając nowe miejsce prowadzenia działalności automatycznie uzyskuje możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu. („Instrukcja użytkownika BDO – Dodawanie miejsc prowadzenia działalności”.) Po dodaniu nowego miejsca podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.