Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.20.929
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanych dalej "wyróżnieniami", i przedział wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanych dalej "nagrodami", stanowiący krotność kwoty bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród oraz sposób i terminy ich wypłacania.
§  2.  Wyróżnieniami są:
1) dyplomy;
2) puchary;
3) plakietki.
§  3.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody polski związek sportowy składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, zwanemu dalej "ministrem":
1) do dnia 15 listopada - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione do dnia 31 października danego roku;
2) do dnia 31 stycznia roku następnego - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione po dniu 31 października danego roku;
3) w terminie 30 dni od dnia oficjalnego potwierdzenia przez właściwą międzynarodową federację sportową faktu dyskwalifikacji za doping w sporcie i związanej z tym relokacji zawodników w klasyfikacji końcowej - w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3n ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej "ustawą".
§  4. 
1.  Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera następujące dane osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) adres do korespondencji;
4) informację o miejscu składania informacji podatkowych;
5) informację o wybitnym osiągnięciu sportowym, w tym o otrzymaniu nagrody pieniężnej w przypadku wniosku o dodatkową nagrodę związaną z relokacją spowodowaną dyskwalifikacją innych zawodników za doping w sporcie;
6) informację o niekaralności dyscyplinarnej za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 1 miesiąc;
7) informację o preferowanej formie wypłaty nagrody w razie jej przyznania, wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, prowadzonego dla takiej osoby przez właściwy podmiot w przypadku wyboru przez nią formy przelewu bankowego.
2.  Do wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe, dołącza się:
1) protokół lub inny dokument potwierdzający wyniki zawodów, wystawiony przez ich organizatora lub właściwą dla danego sportu międzynarodową federację sportową, który dodatkowo zawiera, w przypadku osiągnięcia, o którym mowa w art. 34 ust. 3g ustawy, jednoznaczne wskazanie liczby państw uczestniczących w danej konkurencji, liczby osób w przypadku konkurencji indywidualnych albo liczby drużyn, osad lub załóg w przypadku konkurencji zespołowych;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3h ustawy, regulamin zawodów;
3) w przypadku nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3n ustawy - dokument wystawiony przez właściwą międzynarodową federację sportową, potwierdzający dyskwalifikację za doping w sporcie i związaną z nią relokację osób, drużyn, osad lub załóg ujętych w klasyfikacji końcowej zawodów;
4) w przypadku osiągnięcia, o którym mowa w art. 34 ust. 3c i 3i ustawy - dokumenty potwierdzające zatwierdzenie osiągnięcia przez międzynarodową federację sportową właściwą dla danego sportu.
§  5.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, w tym dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, minister może wezwać polski związek sportowy do usunięcia tych braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  6. 
1.  W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana za:
1) zajęcie w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 35-krotności podstawy ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, zwanej dalej "podstawą",
b) drugiego miejsca - w wysokości do 25-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 20-krotności podstawy;
2) zajęcie w mistrzostwach świata:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 12-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 7-krotności podstawy;
3) zajęcie w mistrzostwach Europy:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 5-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
4) ustanowienie rekordu świata - w wysokości do 20-krotności podstawy.
2.  W sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana za zajęcie w:
1) mistrzostwach świata:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 6-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
2) mistrzostwach Europy:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy.
§  7.  W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach uniwersjad letnich lub zimowych, nagroda może być przyznana za zajęcie:
1) pierwszego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy;
2) drugiego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
3) trzeciego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy.
§  8.  W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych podczas akademickich mistrzostw świata, nagroda może być przyznana za zajęcie:
1) pierwszego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
2) drugiego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy;
3) trzeciego miejsca - w wysokości do 1-krotności podstawy.
§  9.  W sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach uniwersjad letnich lub zimowych, nagroda może być przyznana za zajęcie:
1) pierwszego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy;
2) drugiego miejsca - w wysokości do 1-krotności podstawy;
3) trzeciego miejsca - w wysokości do 0,75-krotności podstawy.
§  10.  W sportach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, rozgrywanych w ramach akademickich mistrzostwach świata, nagroda może być przyznana za zajęcie:
1) pierwszego miejsca - w wysokości do 1-krotności podstawy;
2) drugiego miejsca - w wysokości do 0,75-krotności podstawy;
3) trzeciego miejsca - w wysokości do 0,5-krotności podstawy.
§  11. 
1.  Osobie, która uzyskała inne niż określone w § 6-10 wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym charakterze, może być przyznana nagroda do wysokości 2,5-krotności podstawy.
2.  Do przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest wymagane złożenie szczegółowego uzasadnienia wniosku, wskazującego na szczególny charakter danego osiągnięcia sportowego.
§  12.  W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3n ustawy, może być przyznana dodatkowa nagroda w wysokości do 5-krotności podstawy.
§  13. 
1.  Wypłata nagrody następuje:
1) do końca roku kalendarzowego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1;
2) do dnia 31 marca roku następnego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2;
3) w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez polski związek sportowy - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 3.
2.  Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany przez osobę, której nagroda została przyznana, albo przekazem pocztowym.
§  14. 
1.  Wnioski o przyznanie nagrody w przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 3n ustawy, potwierdzonych oficjalnie przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia, polski związek sportowy składa w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.  Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez polski związek sportowy.
§  15.  Do wniosków dotyczących przyznania wyróżnień i nagród, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 2135), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. poz. 2251).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020