Zasady i tryb odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienie ogólne

§  1. 
Aplikacja administracyjna, zwana dalej "aplikacją", ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika, podejmującego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanym dalej "Biurem", po raz pierwszy pracę w urzędzie państwowym, do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego.

Rozdział  2

Obowiązek odbywania aplikacji

§  2. 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej "Przewodniczącym", kieruje na aplikację pracownika, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1)
podjął po raz pierwszy zatrudnienie w urzędzie państwowym;
2)
jest zatrudniony w Biurze co najmniej trzy miesiące;
3)
wykonuje pracę na stanowisku określonym w wykazie stanowisk w Biurze objętych aplikacją, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Kierujący komórką organizacyjną Biura, w której pracownik świadczy pracę, składa wniosek o skierowanie pracownika na aplikację.
2. 
Wzór wniosku o skierowanie pracownika Biura na aplikację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Termin rozpoczęcia aplikacji określa kierownik aplikacji.
2. 
Aplikacja rozpoczyna się nie później niż po upływie czterech miesięcy od dnia nawiązania z pracownikiem stosunku pracy.
§  5. 
Na wniosek kierującego komórką organizacyjną Biura, w której pracownik świadczy pracę, Przewodniczący może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie pracownika - o ile gwarantuje ono posiadanie przez pracownika wiedzy i umiejętności odpowiednich na zajmowanym stanowisku - i skrócić mu okres aplikacji do sześciu miesięcy.
§  6. 
1. 
W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających aplikantowi odbywanie aplikacji Przewodniczący może zdecydować o zawieszeniu odbywania przez niego aplikacji, a tym samym o zawieszeniu wykonywania obowiązków przez opiekuna tego aplikanta, do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających odbywanie aplikacji.
2. 
Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący decyduje o podjęciu zawieszonej aplikacji oraz sposobie i harmonogramie jej kontynuowania.
§  7. 
1. 
Od odbywania aplikacji może być zwolniony pracownik, który wykaże się wymaganą wiedzą z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji.
2. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od odbywania aplikacji podejmuje Przewodniczący, na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.
3. 
Wzór wniosku o zwolnienie od odbywania aplikacji w Biurze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Decyzja odmowna w sprawie zwolnienia od odbywania aplikacji stanowi podstawę do niezwłocznego złożenia wniosku o skierowanie pracownika na aplikację.
§  8. 
Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, kierujący komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę, składa Przewodniczącemu za pośrednictwem kierownika aplikacji.

Rozdział  3

Kierownik aplikacji i opiekunowie aplikantów

§  9. 
1. 
Aplikacją kieruje kierownik aplikacji.
2. 
Kierownika aplikacji wyznacza Przewodniczący, jeżeli w Biurze skierowano do odbycia aplikacji lub aplikację odbywa co najmniej sześciu aplikantów. W pozostałych przypadkach obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji wykonuje opiekun aplikanta, zwany dalej "opiekunem".
3. 
Do obowiązków kierownika aplikacji i opiekunów należy kierowanie kształceniem teoretycznym, wykonywaniem zadań praktycznych i samokształceniem aplikantów oraz udzielanie im pomocy we wdrażaniu się do pracy w Biurze i przygotowaniu do egzaminu końcowego.
§  10. 
1. 
Kierownikiem aplikacji może być pracownik Biura posiadający co najmniej siedmioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w Biurze.
2. 
Kierownik aplikacji nie może pełnić funkcji opiekuna.
3. 
Sposób i zakres obsługi organizacyjnej kierownika aplikacji ustala Dyrektor Biura.
§  11. 
1. 
Przewodniczący wyznacza opiekuna, na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.
2. 
Opiekunem może być pracownik Biura posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż pracy w Biurze, i niepozostający z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.
3. 
Opiekun może sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami równocześnie.
§  12. 
1. 
W sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu aplikacji, na czas nieobecności kierownika aplikacji Przewodniczący wyznacza osobę zastępującą kierownika aplikacji spośród opiekunów, z wyłączeniem opiekunów sprawujących opiekę nad dwoma aplikantami jednocześnie.
2. 
Opiekun zastępujący kierownika aplikacji wykonuje obowiązki opiekuna w stosunku do pozostającego pod jego opieką aplikanta. Opiekun ten nie może zostać wyznaczony na opiekuna kolejnego aplikanta.
3. 
Opiekunowi zastępującemu kierownika aplikacji przysługują, w czasie sprawowania zastępstwa, obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji.

Rozdział  4

Program i przebieg aplikacji

§  13. 
Aplikacja obejmuje:
1)
wykłady lub konwersatoria z teoretycznego zakresu aplikacji;
2)
zajęcia praktyczne pozwalające na zapoznanie się z pracą w Biurze;
3)
samokształcenie aplikantów.
§  14. 
1. 
Teoretyczny zakres aplikacji obejmuje zajęcia z obszaru:
1)
prawa konstytucyjnego, w szczególności:
a)
zadań i kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
b)
systemu źródeł prawa,
c)
organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej i administracji publicznej;
2)
prawa europejskiego;
3)
postępowania administracyjnego;
4)
urzędniczych stosunków pracy;
5)
ochrony danych osobowych;
6)
ochrony informacji niejawnych;
7)
zamówień publicznych;
8)
zasad techniki prawodawczej;
9)
finansów publicznych.
2. 
W toku aplikacji aplikant powinien nabyć umiejętności praktyczne w zakresie:
1)
sposobu funkcjonowania i organizacji Biura oraz jego komórek organizacyjnych;
2)
załatwiania spraw należących do zakresu obowiązków aplikanta w komórce organizacyjnej Biura, w której świadczy pracę;
3)
obiegu dokumentów w Biurze;
4)
posługiwania się urządzeniami biurowymi i informatycznymi w zakresie niezbędnym w komórce organizacyjnej Biura, w której świadczy pracę.
§  15. 
1. 
Aplikacja odbywa się według ramowego programu aplikacji ustalanego przez kierownika aplikacji, zgodnie z teoretycznym i praktycznym zakresem aplikacji.
2. 
Na podstawie ramowego programu aplikacji opiekun, w uzgodnieniu z kierownikiem aplikacji, opracowuje szczegółowy program aplikacji dla danego aplikanta.
§  16. 
1. 
Opiekun organizuje lub odbywa z aplikantem, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, zajęcia z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji.
2. 
Opiekun opracowuje, w porozumieniu z aplikantem, harmonogram zajęć aplikanta.
3. 
Harmonogram zajęć aplikanta podlega zatwierdzeniu przez kierownika aplikacji.
4. 
Zajęcia odbywają się w czasie pracy.
5. 
Aplikant obowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach.
6. 
Z każdych zajęć opiekun sporządza sprawozdanie obejmujące tematykę zrealizowaną podczas zajęć. Sprawozdanie podpisuje aplikant i opiekun.
7. 
Opiekun przekazuje sprawozdanie kierownikowi aplikacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć.
§  17. 
1. 
Przed egzaminem końcowym opiekun przygotowuje opinię o aplikancie, zwaną dalej "opinią opiekuna", i przekazuje ją kierownikowi aplikacji.
2. 
Opinia opiekuna zawiera ocenę aplikanta w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5) oraz informacje o przebiegu aplikacji, w szczególności o:
1)
nabytej przez aplikanta wiedzy z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji;
2)
biegłości w wykonywaniu przez aplikanta obowiązków służbowych;
3)
stosunku aplikanta do współpracowników i interesantów, po zasięgnięciu opinii kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.

Rozdział  5

Egzamin końcowy i ocena kwalifikacyjna

§  18. 
Kierownik aplikacji, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, wyznacza termin egzaminu końcowego na dzień przypadający nie wcześniej niż na dwa miesiące przed zakończeniem aplikacji.
§  19. 
1. 
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1)
kierownik aplikacji jako przewodniczący komisji;
2)
dyrektor departamentu, w którym aplikant świadczy pracę, wicedyrektor tego departamentu albo pracownik Biura wyznaczony do zastępowania dyrektora tego departamentu, o ile taka osoba nie jest już w składzie komisji.
2. 
Opiekun zastępujący kierownika aplikacji, o którym mowa w § 12 ust. 1, albo opiekun wykonujący obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji, o którym mowa w § 9 ust. 2, jest wyłączony ze składu komisji egzaminacyjnej oceniającej aplikanta pozostającego pod jego opieką.
3. 
Przewodniczący może wyznaczyć do składu komisji egzaminacyjnej innych niż wymienionych w ust. 1 i 2 pracowników Biura.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wyznacza Przewodniczący.
5. 
Osoba wchodząca w skład komisji egzaminacyjnej nie może pozostawać z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.
§  20. 
1. 
Egzamin końcowy jest przeprowadzany na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w formie ustnej i obejmuje zakres teoretyczny i praktyczny aplikacji.
2. 
W posiedzeniu komisji egzaminacyjnej może brać udział Przewodniczący lub Dyrektor Biura.
3. 
Podczas egzaminu końcowego aplikanta może być obecny opiekun, który sprawował opiekę nad aplikantem w toku aplikacji.
4. 
Podczas egzaminu końcowego aplikant udziela odpowiedzi na pięć pytań.
5. 
Odpowiedzi na poszczególne pytania podlegają ocenom cząstkowym, wskazanym przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej, w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5).
6. 
Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych oznacza następujący wynik egzaminu końcowego:
1)
od 4,51 do 5,0 - ocenę bardzo dobrą;
2)
od 3,51 do 4,50 - ocenę dobrą;
3)
od 2,91 do 3,50 - ocenę dostateczną;
4)
2,90 i poniżej - ocenę niedostateczną.
§  21. 
1. 
Komisja egzaminacyjna ustala ocenę kwalifikacyjną na podstawie wyniku egzaminu końcowego, z uwzględnieniem opinii opiekuna, o której mowa w § 17 ust. 1.
2. 
Kierownik aplikacji przedkłada opinię opiekuna komisji egzaminacyjnej najpóźniej w dniu egzaminu końcowego.
§  22. 
1. 
Po ustaleniu oceny kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna sporządza protokół.
2. 
Wzór protokołu z posiedzenia komisji egzaminacyjnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Protokół podpisywany jest przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
§  23. 
1. 
Nieusprawiedliwione niestawienie się aplikanta na egzamin końcowy skutkuje otrzymaniem oceny kwalifikacyjnej niedostatecznej.
2. 
W przypadku uznania niestawienia się na egzamin końcowy za usprawiedliwione kierownik aplikacji niezwłocznie wyznacza dodatkowy termin egzaminu.
§  24. 
1. 
Aplikant, który uzyskał ocenę kwalifikacyjną niedostateczną, może przystąpić do egzaminu końcowego ponownie tylko raz i nie wcześniej niż po upływie miesiąca od terminu pierwszego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez kierownika aplikacji, po uzgodnieniu z Przewodniczącym.
2. 
Ponowny egzamin końcowy odbywa się przed upływem dwunastomiesięcznego okresu aplikacji.
§  25. 
1. 
Aplikant, który uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacyjną, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji w Biurze.
2. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu aplikacji w Biurze określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ STANOWISK W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

OBJĘTYCH APLIKACJĄ ADMINISTRACYJNĄ

1) Dyrektor Biura;

2) wicedyrektor Biura;

3) dyrektor departamentu;

4) wicedyrektor departamentu;

5) główny księgowy;

6) główny specjalista do spraw legislacji;

7) ekspert;

8) inspektor ochrony danych;

9) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

10) audytor wewnętrzny;

11) radca prawny;

12) doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

13) doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

14) naczelnik wydziału;

15) główny specjalista;

16) główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

17) asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

18) aspirant;

19) starszy specjalista;

20) starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

21) specjalista;

22) specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

23) starszy inspektor;

24) starszy archiwista;

25) inspektor;

26) archiwista;

27) referent prawny;

28) starszy referent;

29) referent.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wniosek o skierowanie pracownika Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na aplikację administracyjną

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o zwolnienie od odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU APLIKACJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. poz. 285), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043).

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.787 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania.
Data aktu: 28/06/2019
Data ogłoszenia: 24/05/2024
Data wejścia w życie: 07/07/2019