Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie wzorów dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

Na podstawie art. 7e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej oraz udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanego dalej "dokumentem mobilnym";
2)
szczegółowe opisy dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym treści adnotacji wskazujących zakres czynności zawodowych oraz miejsce zatrudnienia i czas, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu;
3)
szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.
§  2. 
1. 
Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas nieokreślony w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas nieokreślony i udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, potwierdzających przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f oraz art. 7 ust. 1a, 2, 2e i 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony i udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego, potwierdzających przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f oraz art. 7 ust. 1a, 2, 2e i 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Wzory dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony, o których mowa w art. 113d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), i udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  4. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, mające postać:
1)
dwukolorowego tła giloszowego w technice druku irysowego;
2)
mikrodruków;
3)
elementów wykonanych farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
4)
elementu wykonanego farbą irydyscentną;
5)
transparentnego hologramu nachodzącego na pole zdjęciowe;
6)
indywidualnego oznaczenia nanoszonego w procesie produkcji dokumentu.
§  5. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 i 3, udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, mające postać:
1)
hologramu w kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;
2)
ruchomego elementu graficznego prezentującego flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
giloszu umieszczonego jako tło, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;
4)
kryptograficznej, polegającej na opatrzeniu dokumentu zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pozwalającą na potwierdzenie ważności, integralności, autentyczności i pochodzenia tego dokumentu.
§  6. 
Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§  7. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2374).
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY DOKUMENTÓW "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA" I "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY" WYDAWANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY W POSTACI SPERSONALIZOWANEJ DWUSTRONNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

"Prawo wykonywania zawodu lekarza"

awers

wzór

rewers

wzór

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

awers

wzór

rewers

wzór

Opis:

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawane na czas nieokreślony mają postać spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

2. Na stronie pierwszej (awers) w dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas nieokreślony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z późn. zm.);

4) wyrażenia, które określają zamieszczane dane:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) tytuł zawodowy,

c) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu,

d) termin ważności prawa wykonywania zawodu.

3. Na stronie drugiej (rewers) w dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas nieokreślony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) wyrażenia, które określają zamieszczane dane i informacje:

a) numer seryjny dokumentu,

b) organ przyznający prawo wykonywania zawodu,

c) numer prawa wykonywania zawodu;

2) adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/";

3) dodane odpowiednio adnotacje:

a) "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." albo "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) "The right to practice the profession of a Physician." albo "The right to practice the profession of a Dentist.".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY DOKUMENTÓW "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA" I "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY" WYDAWANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

"Prawo wykonywania zawodu lekarza" - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

wzór

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

wzór

Opis:

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawane na czas nieokreślony mają formę dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu odpowiedniej usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

2. W dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas nieokreślony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;

4) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;

5) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

6) tytuł zawodowy;

7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

8) adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/";

9) dodane odpowiednio adnotacje:

a) "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." albo "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) "The right to practice the profession of a Physician." albo "The right to practice the profession of a Dentist.";

10) numer identyfikujący dokument mobilny.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY DOKUMENTÓW "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA" ORAZ "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY" WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY W POSTACI SPERSONALIZOWANEJ DWUSTRONNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

"Prawo wykonywania zawodu lekarza"

awers

wzór

rewers

wzór

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

awers

wzór

rewers

wzór

Opis:

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawane na czas określony mają postać spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

2. Na stronie pierwszej (awers) w dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

4) wyrażenia, które określają zamieszczane dane:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) tytuł zawodowy,

c) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu,

d) termin ważności prawa wykonywania zawodu.

3. Na stronie drugiej (rewers) w dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony w umieszcza się warstwie graficznej:

1) wyrażenia, które określają zamieszczane dane i informacje:

a) numer seryjny dokumentu,

b) organ przyznający prawo wykonywania zawodu,

c) numer prawa wykonywania zawodu;

2) adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/";

3) dodaną odpowiednio adnotację:

a) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5 ust. 7 albo art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, z późn. zm.) lub

b) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia szkolenia specjalizacyjnego" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

c) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu adaptacyjnego / przystąpienia do testu umiejętności" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

d) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego / odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego / uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

e) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

f) "Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie / pod nadzorem" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) dodaną odpowiednio adnotację o treści: "The (limited) right to practice the profession of a Physician." albo "The (limited) right to practice the profession of a Dentist.".

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY DOKUMENTÓW "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA" I "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY" WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

"Prawo wykonywania zawodu lekarza" - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

wzór

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

wzór

Opis:

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawane na czas określony mają formę dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu odpowiedniej usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

2. W dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;

4) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;

5) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

6) tytuł zawodowy;

7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

8) adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/";

9) dodaną odpowiednio adnotację o treści:

a) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5 ust. 7 albo art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub

b) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia szkolenia specjalizacyjnego" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

c) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu adaptacyjnego / przystąpienia do testu umiejętności" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

d) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego / odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego / uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

e) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

f) "Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie/pod nadzorem" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

10) dodaną odpowiednio adnotację o treści: "The (limited) right to practice the profession of a Physician." albo "The (limited) right to practice the profession of a Dentist.";

11) numer identyfikujący dokument mobilny.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORY DOKUMENTÓW "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA" I "PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY" WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa, wydawanego w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

wzór

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", o którym mowa w art. 113d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydawanego w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

wzór

Opis:

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawane na czas określony mają formę dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu dedykowanej usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

2. W dokumentach "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydawanych na czas określony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;

4) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;

5) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

6) tytuł zawodowy;

7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

8) adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/";

9) dodaną odpowiednio adnotację o treści:

a) "Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo

b) "Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie / pod nadzorem" - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

10) dodaną odpowiednio adnotację o treści: "The (limited) right to practice the profession of a Physician." albo "The (limited) right to practice the profession of a Dentist.";

11) numer identyfikujący dokument mobilny.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024