Określenie stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stanowiska, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanym dalej "Biurem", są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą";
2)
zasady wynagradzania i awansowania oraz wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Biura;
3)
zasady wynagradzania oraz inne świadczenia, w tym odprawy z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przysługujące doradcom lub pełniącym funkcje doradców Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanego dalej "Przewodniczącym", lub członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
4)
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych, a także wypadki i warunki, w jakich do okresu pracy w Biurze wlicza się okres zatrudnienia u innego pracodawcy;
5)
zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, a także zasady jej obliczania i wypłacania;
6)
przeznaczenie i wysokość funduszu nagród oraz funduszu premiowego oraz zasady dysponowania środkami pochodzącymi z funduszu.
§  2. 
Określa się:
1)
wykaz stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze są urzędnikami państwowymi, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych oraz kategorii zaszeregowania pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Pracownicy Biura zatrudniani na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy.
2. 
Pracownicy Biura są zatrudniani na stanowiskach:
1)
kierowniczych - określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1-3 i 6;
2)
samodzielnych - określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 4;
3)
doradczych - określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 5;
4)
wspomagających - określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 7-16;
5)
obsługi - określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Stanowiska pracy, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1-3 i 6, są stanowiskami kierowniczymi w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy, a stanowiska pracy, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 4 i 5, są stanowiskami samodzielnymi w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy.
§  4. 
Pracownikowi Biura przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i tabel stanowiących załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Zaszeregowania lub zmiany zaszeregowania w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania na stanowisko wyższe od dotychczas zajmowanego, na wniosek kierującego właściwą komórką organizacyjną Biura, dokonuje Dyrektor Biura, po uzyskaniu potwierdzenia głównego księgowego o zabezpieczeniu środków finansowych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Przewodniczącego.
2. 
Przewodniczący, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany do zatrudnienia na danym stanowisku, nie więcej jednak niż o 1/3 tego okresu, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  6. 
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  7. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  8. 
Pracownikowi Biura zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, samodzielnym albo doradczym przysługuje dodatek funkcyjny ustalany zgodnie ze stawkami dodatku funkcyjnego odpowiadającymi odpowiednim stanowiskom, określonymi w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.
§  9. 
Przewodniczący, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może przyznać pracownikowi Biura zatrudnionemu na stanowisku urzędnika państwowego dodatek specjalny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Przyznanie i wysokość dodatku specjalnego uzależnione są od charakteru, złożoności i efektów pracy.
§  10. 
1. 
Pracownikowi Biura będącemu kierownikiem aplikacji administracyjnej przysługuje, przez okres pełnienia tej funkcji, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 1080 zł.
2. 
Opiekunowi aplikanta przysługuje, przez okres od dnia powierzenia funkcji opiekuna aplikanta do dnia egzaminu końcowego aplikanta, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 720 zł. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna aplikanta dla więcej niż jednego aplikanta, opiekunowi aplikanta przysługuje wielokrotność dodatku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. 
Opiekunowi aplikanta, zastępującemu kierownika aplikacji administracyjnej przez okres co najmniej 30 dni, przysługuje za ten okres dodatek aplikacyjny w wysokości określonej w ust. 1. Kierownikowi aplikacji administracyjnej za ten okres dodatek aplikacyjny nie przysługuje.
§  11. 
1. 
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. 
Pracownikowi Biura, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych wlicza się również okres zatrudnienia u innego pracodawcy - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z Biurem.
3. 
Pracownikowi Biura, który wykonuje pracę w Biurze w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
4. 
Dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych przysługuje pracownikowi Biura za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. 
Dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych lub prawa do tego dodatku w wyższej wysokości nastąpiło:
1)
pierwszego dnia miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc;
2)
w ciągu miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku.
§  12. 
1. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. 
Pracownikowi Biura, który wykonuje pracę w Biurze w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
3. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów niepodlegających dotychczas zaliczeniu, jeżeli na skutek zaliczenia tych okresów pracownikowi upłynął okres uprawniający do nagrody jubileuszowej.
4. 
Wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody.
5. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.
6. 
W przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
7. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
8. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 7, ma okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej wypłaca się różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
9. 
Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w przypadku gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  13. 
1. 
Doradcy lub pełniącemu funkcję doradcy Przewodniczącego lub członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez Biuro, rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta, albo wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości:
1)
50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca lub pełniący funkcję doradcy był zatrudniony na tym stanowisku krócej niż 6 miesięcy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca lub pełniący funkcję doradcy był zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 6 miesięcy;
3)
300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca lub pełniący funkcję doradcy był zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 3 lata.
2. 
Odprawa, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), oraz w przypadku, gdy wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.
3. 
Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§  14. 
1. 
Tworzy się fundusz nagród dla urzędników państwowych, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego.
2. 
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Przewodniczącego, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  15. 
1. 
Tworzy się fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi, z przeznaczeniem na premie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego.
2. 
Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady i warunki przyznawania premii określa Przewodniczący.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA ORAZ DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do
wykształcenie liczba lat pracy (w tym na stanowisku kierowniczym)
1 Dyrektor Biura wyższe magisterskie 8 (5) XV-XVI 10
2 wicedyrektor Biura, dyrektor departamentu wyższe magisterskie 7 (4) XIV-XV 9
3 wicedyrektor departamentu wyższe magisterskie 7 (3) XIII-XIV 8
główny księgowy według odrębnych przepisów
4 główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze oraz ukończona aplikacja legislacyjna lub ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji 7 XI-XIII 6
ekspert inspektor ochrony danych pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych wyższe magisterskie
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
radca prawny według odrębnych przepisów -
5 doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyższe magisterskie 7 XI-XIII 6
6 naczelnik wydziału wyższe magisterskie 6 (3) XI-XII 7
7 główny specjalista wyższe 6 X-XII -
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
8 asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyższe 5 IX-XI -
średnie 7
9 aspirant wyższe 5 VIII-X -
średnie 7
10 starszy specjalista wyższe 4 VII-IX -
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
11 specjalista wyższe 3 VI-VIII -
specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
12 starszy inspektor, starszy archiwista wyższe 2 V-VII -
średnie 4
13 inspektor, archiwista wyższe 1 IV-VI -
średnie 2
14 referent prawny wyższe prawnicze - III-V -
15 starszy referent wyższe - II-IV -
średnie 1
16 referent średnie - I-III -

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne Kategoria zaszeregowania
wykształcenie liczba lat pracy
1 kierowca, kierowca zaopatrzeniowiec zawodowe i prawo jazdy kategorii B 2 IV-VI
2 pracownik gospodarczy podstawowe - II-IV
3 sprzątaczka podstawowe - I-III

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. 

Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 3 600-4 300
II 3 650-4 600
III 3 700-5 000
IV 3 750-5 600
V 3 850-6 000
VI 3 900-6 200
VII 4 000-6 500
VIII 4 100-7 000
IX 4 200-7 500
X 4 350-8 000
XI 4 600-8 500
XII 5 000-9 500
XIII 5 500-10 000
XIV 7 000-11 000
XV 8 000-12 000
XVI 9 000-14 000

B. 

Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 3 600-4 000
II 3 700-4 300
III 3 900-4 600
IV 4 100-4 900
V 4 300-5 500
VI 4 500-5 800

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka Procent najniższego wynagrodzenia*
1 do 20%
2 do 30%
3 do 40%
4 do 50%
5 do 60%
6 do 70%
7 do 85%
8 do 100%
9 do 125%
10 do 150%
* Najniższe wynagrodzenie oznacza najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w lit. A.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz. U. poz. 2075), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043).

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.786 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Data aktu: 28/06/2019
Data ogłoszenia: 24/05/2024
Data wejścia w życie: 07/07/2019