Regulaminy okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

UCHWAŁA Nr 217/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2024 r.
w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulaminy okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, stanowiące załączniki nr 1-3 do uchwały.
§  2. 
Traci moc uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 335).
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1. 
Okręgowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.
§  2. 
Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jednego z jego zastępców.
§  3. 
1. 
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcom przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji.
2. 
Komisja może zlecić rejonowej komisji wyborczej wykonywanie zadań, a w szczególności pomocniczych czynności związanych ze sprawdzaniem zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wykazów osób popierających listę.
§  4. 
1. 
Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:
1)
wybiera I i II zastępcę przewodniczącego;
2)
powołuje sekretarza komisji;
3)
omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
4)
ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach;
5)
ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, a także sposób podania o tym informacji do publicznej wiadomości.
2. 
Komisja wybiera przewodniczącego komisji, jeśli funkcji tej nie może pełnić komisarz wyborczy. W takim przypadku do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
3. 
Komisja powołuje na sekretarza komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobę przez niego wskazaną. Sekretarz komisji uczestniczy w jej pracach z głosem doradczym.
4. 
Komisja powołuje pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych określając ich zakres.
§  5. 
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1)
czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;
2)
reprezentuje komisję na zewnątrz;
3)
ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4)
podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 10;
5)
zleca wykonanie, w zakresie swojej właściwości, określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, a w razie potrzeby również innym delegaturom Krajowego Biura Wyborczego na obszarze właściwości okręgowej komisji wyborczej.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni I zastępca przewodniczącego, a w razie również jego nieobecności - II zastępca przewodniczącego.
§  6. 
Do zadań sekretarza komisji należy:
1)
zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;
2)
przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;
3)
podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z wojewodą, organami jednostek samorządu terytorialnego i urzędnikami wyborczymi oraz konsulami i kapitanami statków, dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;
4)
wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję.
§  7. 
1. 
Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2. 
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.
§  8. 
1. 
Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2. 
Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2, i zastępców przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
§  9. 
1. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad;
2)
imiona i nazwiska uczestników;
3)
zwięzłą treść wystąpień;
4)
podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. 
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. 
Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia, z zastrzeżeniem § 10.
4. 
Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.
§  10. 
Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
1)
uchwały podjęte w sprawach:
a)
wady zgłoszenia i odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 215 § 3 i 5 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),
b)
wezwania do uzupełnienia wykazu podpisów (art. 216 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),
c)
odmowy rejestracji kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego z powodu nieposiadania prawa wybieralności (art. 215 § 4 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),
d)
odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 216 § 2 i art. 217 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),
e)
przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 220 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),
f)
skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, uzupełnienia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz unieważnienia rejestracji listy (art. 222 § 4 w związku z art. 338 i art. 346 Kodeksu wyborczego);
2)
protokoły rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 345 § 1 Kodeksu wyborczego);
3)
protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym (art. 353 § 1 Kodeksu wyborczego).
§  11. 
Uchwały komisji i protokoły, o których mowa w § 10, oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.
§  12. 
Komisja sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego na obszarze okręgu wyborczego m.in.:
1)
występuje do Państwowej Komisji Wyborczej o uchylenie uchwał rejonowych komisji wyborczych podjętych z naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej;
2)
rozpatruje skargi na działalność rejonowych komisji wyborczych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
§  13. 
W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1. 
Rejonowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.
§  2. 
Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
§  3. 
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji.
§  4. 
1. 
Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:
1)
wybiera zastępcę przewodniczącego;
2)
powołuje sekretarza komisji;
3)
omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
4)
ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
2. 
Komisja wybiera przewodniczącego komisji, jeśli funkcji tej nie może pełnić komisarz wyborczy. W takim przypadku do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
3. 
Komisja powołuje na sekretarza komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobę przez niego wskazaną. Sekretarz komisji uczestniczy w jej pracach z głosem doradczym.
4. 
Komisja powołuje pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych określając ich zakres.
5. 
Komisja wykonuje zadania zlecone przez Państwową Komisję Wyborczą i okręgową komisję wyborczą, w tym - jeżeli okręgowa komisja wyborcza tak postanowi - pomocnicze czynności związane ze sprawdzaniem zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wykazów osób popierających listę.
§  5. 
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1)
czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;
2)
reprezentuje komisję na zewnątrz;
3)
ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4)
podpisuje w imieniu komisji, z zastrzeżeniem § 10, uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji;
5)
zleca wykonanie, w zakresie swojej właściwości, określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.
§  6. 
Do zadań sekretarza komisji należy:
1)
zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;
2)
przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;
3)
podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego i urzędnikami wyborczymi, dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;
4)
współdziałanie z urzędnikami wyborczymi przy przeprowadzaniu szkoleń obwodowych komisji wyborczych;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję.
§  7. 
1. 
Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2. 
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.
§  8. 
1. 
Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2. 
Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2, i zastępcy przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
§  9. 
1. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad;
2)
imiona i nazwiska uczestników;
3)
zwięzłą treść wystąpień;
4)
podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. 
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. 
Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4. 
Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.
§  10. 
Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół wyników głosowania w rejonie (art. 351 § 3 Kodeksu wyborczego).
§  11. 
Uchwały komisji i protokół wyników głosowania w rejonie oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.
§  12. 
Komisja udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia jego wyników, a w szczególności:
1)
zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;
2)
udziela bieżących wyjaśnień obwodowym komisjom wyborczym;
3)
przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej;
4)
stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.
§  13. 
Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem prawa, na obszarze swojej właściwości m.in.:
1)
rozpatruje skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą;
2)
kontroluje przygotowanie do wyborów oraz wykonywanie poszczególnych czynności wyborczych, a w szczególności:
a)
właściwe i terminowe sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania, a także wysyłanie pakietów wyborczych wyborcom głosującym korespondencyjnie,
b)
rozplakatowanie obwieszczeń o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
c)
zapewnienie warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności:
urządzenie i wyposażenie lokali wyborczych, a także dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zapewnienie środków łączności i transportu,
dostarczenie kart do głosowania, formularzy protokołów i obwieszczeń wyborczych obwodowym komisjom wyborczym,
zapewnienie pomocy w przekazywaniu pełnomocnikowi komisji kopii protokołu głosowania w obwodzie.
§  14. 
Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z organami jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), w szczególności w zakresie:
1)
rozplakatowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ewentualnie innych obwieszczeń okręgowej komisji wyborczej;
2)
udzielania pomocy w dostarczeniu protokołu głosowania w obwodzie do rejonowej komisji wyborczej.
§  15. 
W wypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1. 
Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się do rejonowej komisji wyborczej.
§  2. 
1. 
Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.
§  3. 
1. 
Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje:
1)
w obwodach utworzonych w kraju komisarz wyborczy, a organizuje urzędnik wyborczy przy pomocy właściwego urzędu gminy;
2)
w obwodach utworzonych za granicą konsul;
3)
w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich kapitan statku.
2. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1)
wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;
2)
omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
3)
ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
3. 
Wybór przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4. 
Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji uczestniczący w posiedzeniu.
5. 
Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.
§  4. 
1. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecni członkowie komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 1/2 jej pełnego składu, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Po zakończeniu głosowania wszystkie czynności komisji wykonywane są wspólnie przez członków komisji w obecności co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. 
Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
4. 
Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  5. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§  6. 
1. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad;
2)
imiona i nazwiska uczestników;
3)
podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. 
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. 
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  7. 
1. 
Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu.
2. 
Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu, dołącza się je jako załączniki do protokołu.
3. 
Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.
§  8. 
Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowej komisji wyborczej, rejonowej komisji wyborczej oraz osobom przez nie upoważnionym.
§  9. 
1. 
Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
2. 
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
§  10. 
Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań z urzędnikiem wyborczym oraz odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem bądź kapitanem statku, w szczególności w zakresie:
1)
przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;
2)
odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych;
3)
przekazania protokołu głosowania w obwodzie do rejonowej komisji wyborczej;
4)
zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.
§  11. 
W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego, za pośrednictwem urzędnika wyborczego, a gdy nie jest to możliwe - bezpośrednio.
§  12. 
W przypadku konieczności dokonania zmiany przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
Przewodniczący komisji wydaje jej członkom, na ich wniosek, zaświadczenia usprawiedliwiające ich nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w komisji. Zaświadczenie może być wydane przed, jak i w dniu wyborów z uwzględnieniem terminów określonych w art. 154 § 4a Kodeksu wyborczego.

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024